çed raporunu kim verir

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ?

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ?
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.
Yapılacak yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için toplam sabit yatırım tutarının;
a) KOBİ’lerin yatırımlarında asgari 200 bin Yeni Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası ,
b) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde asgari 200 bin Yeni Türk Lirası,
c) Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası
olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları % 50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri müracaat edebilir.
Kurulacak şirketler adına ve tamamlanmış yatırımlara ilişkin olarak teşvik belgesi düzenlenmez.

Genel Koordinatör
Turgay Turan

ÇED Raporu gerek yoktur yazısı ÇED gerek yoktur CED Raporu nasıl alınır

BAŞVURU KOŞULLARI:
ÇED Yönetmeliği
a) EK-I listesinde yer alan projeler
b) EK-II listesinde yer alan projeler
(kurulu veya planlanan projeler)
VALİLİKCE İSTENİLEN BELGELER
• Başvuru dilekçesi
• Çevre düzeni / İmar Planı (Bölgeye ait)
• Vaziyet planı
• Proje özeti, İş akım şeması, planlanan kapasite veya varsa kapasite raporu
• Mülkiyete ilişkin bilgi ve belgeler
• Varsa ilgili kurum görüşleri
VALİLİKCE YAPILAN İŞLEMLER:
1) İstenen belgelerle birlikte Başvuru dilekçesi,
2) Tesisin incelenmesi, (Projenin yeri ve türü incelenir. İncelemede Ek 5 listesi dikkate alınır.İnceleme ve değerlendirmede gerek görülürse Yönetmeliğin 17. Maddesindeki işlemler yapılır.)
3) Proje Tanıtım Dosyası, Eleme Kontrol Listesi doldurularak inceleme ve değerlendirme tamamlanır,
4) ÇED Yönetmeliği Ek II ‘de yer alıyorsa “ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilir, ( Valilik, yapılan çalışmaları dikkate alarak proje hakkında “ÇED Gereklidir” veya “ÇED Gerekli Değildir ” kararını verir.)
5) “ÇED Gerekli Değildir ” kararı verilen projeler için ÇED Gerekli Değildir Belgesi düzenlenir, (ÇED Gerekli Değildir Belgesi bedeli olarak 600 YTL’nin İl Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerekmektedir.)
6) “ÇED Gereklidir” Kararı verilen projeler için Yönetmeliğin 17. maddesinin son paragrafında yer alan ““Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı alınan projeler ( 7 nci madde uyarınca) Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir. Bir yıl içinde( 8 inci maddeye göre) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başlatılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.” hükmü gereğince Bakanlığa müracaat etmeleri proje sahibine bildirilir,
7) Valilik, verilen kararı proje sahibine, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarına bildiririr,
8) Maden Kanununa göre I.Grup (Kum, çakıl ) dışında ruhsatlandırılan projelere ilişkin verilen kararlar ve Proje Tanıtım Dosyasının birer nüshası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne de gönderilir.
Kurumsal Danışmanlık CED raporu gerek yoktur belgesi mevzuatı ile alakalı almış olduğu işlerin dosyalarını Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatlarına göre uzman kadroları ile teknik olarak hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.

Bilgi hattımızı arayın; Rahatlayın.
Genel Koordinatör
Turgay Turan
 

 

çed raporunu kim verir

Kategoriler

2