eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak ve devlet desteği

Yatırım Teşvik Belgesi Mevzuatı yönetmeliği işlemleri

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KARAR
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar Sayısı:2007/12142
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:01.06.2007/26539
Madde 1- 28/8/2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı Kararnamenin eki
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Saymanlık: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdindeki Müsteşarlık İç
Ödemeler Muhasebe Birimini”
Madde 2-Aynı Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için sabit yatırım tutarının;
a)Müsteşarlıkça tebliğle belirlenecek KOBİ yatırımlarında asgari 200 bin Yeni
Türk Lirası, azami 2 milyon Yeni Türk Lirası,
b)Diğer yatırımlarda asgari 1 milyon Yeni Türk Lirası,
olması gerekmektedir.
Madde 3-Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; yatırımı gerçekleştirecek şirket
temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri, şirket kuruluşunu ve şirketin nihai
durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Sicil Gazetesi, Yatırım Bilgi Formu ve eki bilgi ve belgeler ile Saymanlık hesabına
yatırılan meblağa ait makbuzla birlikte Müsteşarlığa müraacat edilir. Ancak, yabancı
sermayeli şirketlerce yapılacak yatırımlar hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı 8
milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan tebliğle belirlenecek imalat ve tarımsal sanayi
yatırımları için yatırımcının tercihine istinaden yatırımın bulunduğu yerdeki Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir”.
Madde 4-Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1)Talep edilmesi halinde, kalkımada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar,
KOBİ yatırımları, ar-ge yatırımları ve çevre yatırımlarının gerçekleştirilmesi için
bankalardan (katılım bankaları dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile
ilgili olarak ödenecek faizin veya kar payının Yeni Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı,
döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, Müsteşarlıkça da uygun
görülmesi halinde azami ilk 4 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından
karşılanır. Finansal kiralama aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için de faiz
ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği
öngörülebilir.”
“(2)Ar-Ge konusunda yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için,
Müsteşarlıkça uygun görülen işletme malzemelerinin teminine yönelik olarak
bankalardan kullanılacak en az 6 ay vadeli işletme kredileri ile ilgili olarak; Yeni Türk
2
Lirası cinsi kredilerde ödenecek faizin veya kar payının 5 puanı, döviz kredileri ve
dövize endeksli kredilerde ise 2 puanı azami ilk 1 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe
kaynaklarından karşılanabilir.”
“(4)Kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği öngörülemez. Aynı yatırım
için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı banka talepte
bulunamaz ve finansal kiralama yapılamaz.”
“(6) Banka ve finansal kiralama şirketi, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik
belgesi kapsamı harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı
dışında kullanıldığının tespiti halinde bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz
desteği tutarına ilgili bankaca bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı
uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise itfa
planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının 5 işgünü içerisinde bütçeye gelir
yazılmak üzere Saymanlık hesabına yatırılması gerekmektedir. Aksi takdirde söz
konusu meblağlar Müsteşarlıkça;
a)Bankalar için, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına verilecek talimata
istinaden ilgili bankanın anılan Banka nezdindeki karşılık hesabından virman
yapılmak suretiyle,
b)Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde,
geri alınır.”
Madde 5-Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 6-Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak ve devlet desteği

Kategoriler

2