elektrik ile ilgili dilekçe örnekleri

İmalatcılara Elektrik İndirimi Ucuz Elektrik tarifesi

İmalatcılara Elektrik İndirimi Ucuz Elektrik tarifesi

Elektrik indirimi ucuz elektrik tarifesi; Ülkemizde 3 çeşit abonelik dilimleri vardır Bunlar ; Konut tarifesi, Sanayi tarifesi ve Ticarethane tarifesi olarak adlandırılırlar; Sanayici kuruluşlar elektrik tarifeleri arasındaki farklılıklardan haberdar olmayınca Fabrikalarını ilk kurduklarında ilk abonelik diliminden ticarethane tarifesi fiyatından elektrik kullanırlar; Ancak gerek bizler gibi danışmanlık firmaları vesilesiyle gereksede kendileri araştırarak Sanayi tarifesine geçerler Ticarethane tarifesi ile Sanayi Tarifesi arasında yaklaşık % 25 e yakın fark vardır, sizlerde danışmanlık hizmeti alarak bu indirimden faydalanabilirsiniz üstelik danışmanlık ücretlerimiz öyle aman aman değerler değildir 1-2 aylık indirim farkı ile sizlere danışmanlık hizmeti verebiliriz. Aamacımız sizlere ulaşabilmek bizlerin tüm sektörel yönetmelik mevzuat birikiminlerimizden yararlanabilmenizi sağlayabilmektir yani diğer işlemlerinizi yapabilmek için bizi tanımanıza kapı aralamak ihtiyacıdır.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde bir çok sektöre mevzuatlar yönetmelikler kapsamında dosyalarınızın hazırlanması ve ilgili kuruluşlarda takibi hizmeti vermektedir Elektrik indirimi tarifeleri

Elektrik indirimi işlemleri dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda takibi hizmeti
GenelKoordinatör
Turgay Turan

1

Garanti Belgesi ve Garanti Belgesi almak için gerekli evraklar

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.
Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yeralan Garanti Belgesi Uygulama Esasları yönetmeliğinde yer alan sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.
İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;

Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği
Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri
Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği
Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl yönetmelik eki listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri
Garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Kurumsal danışmanlık belgelendirme hizmet faliyetleri; ithalat izin işlemleri Garanti Belgesi işlemleri, TSE Servis Hizmet yeterlilik belgesi işlemleri, yabancı sermaye kuruluş işlemleri, yabancı personel çalışma izni işi, yatırım teşvik işlemleri, sağlık tesis hastane tıp merkezi ve turizm işletme belgeleri, her türlü imalat ve ithalat izinleri ruhsatları, atık geri dönüşüm izinleri, her türlü maden işletme ve ruhsatları danışmanlık hizmetleri ve diğer Bakanlıklarla, kurumlarla ve mevzutlarla alakalı izin belgeleri alımı danışmanlık hizmetleri.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde yukarıdaki kurumların mevzuatları yönetmelikleri ile alakalı izin belgesi, ruhsat işlemleri veya belgelendirme işlemlerinize proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir

Garanti Belgesi ve Garanti Belgesi almak için gerekli evraklar

Genel Koordinatör
Turgay Turan

Emisyon İzin Belgesi Emisyon izni işlemleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),
Proje Tanıtım Dosyaları (PTD),
Nihai ÇED (Çevre İzleme)
Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri,
Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması,
Pasif Örnekleme
Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları,
Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri,
Akustik Raporların Hazırlanması,
Çevresel Etüt Çalışmaları,
Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması,
Çevresel Modelleme Çalışmaları(Toz Dağılımı ve Gürültü),
Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması
Ön Fizibilite Çalışmaları,
Doğaya yeniden kazandırma Planı (Maden, Taş Ocaklar)
Bağlantı Kalite Kontrol izin belgelerinin alınması
Atık Yönetim Planının hazırlanması

7 Mart 2008 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği Madde 29’da belirtildiği üzere mahalli idareler 30/06/2014 tarihine kadar Stratejik gürültü haritalarını hazırlamakla yükümlüdürler.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özel sektöre birçok mevzuatla uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.

Emisyon İzin Belgesi Emisyon izni mevzuatı işlemleri                                                            Genel Koordinatör
Turgay Turan

elektrik ile ilgili dilekçe örnekleri

Kategoriler

2