esnaf/ticaret sicil no sorgulama

COKEY ID NUMARASI

YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA
Unvanı :
Adresi :
İli :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Ticaret sicil No :
COKEY (ID) Numarası :

SERVİS
Unvanı :
Adresi :
İli :
Telefon :
Faks :
E-posta :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Ticaret sicil No :
COKEY (ID) Numarası :

01- İlgili TSE standartları ve/veya TSE kriterleri :
02- Marka :
03- Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Ancak taraflardan birisi sözleşme süresinin sona erme tarihinden 1 ay önce sözleşmenin feshini ihbar etmezse sözleşme 1 yıl süreyle yenilenmiş sayılır. Takip eden sözleşme dönemlerinde de aynı usuller benimsenmiştir.
04- Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonu olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
05- Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
06- Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı mallar ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.
a) Yetkili servisin ünvan , adres, telefon, tele faks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,
c) Malın tüketiciye teslim tarihi,
d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır) ,
e) Varsa ücreti,
f) Servis yetkilisinin imzası
07- Kullanım ömrü süresince, malın bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise malın teslimi tarihinden itibaren 30 is gününü geçemez.
08- Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
09-Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.
10- Servis istasyonları, “Yedek Parça Fiyat Listesi”ni , tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde yada bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.
11- Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.
12- Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.
13- “İşbu sözleşme ile taraflar, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’ ten doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.”
14- Yukarıda belirtilen servis istasyonu, imalatçı ve/veya ithalatçı firmanın (ana firma) unvanının değişmesi halinde, sözleşme süresi boyunca hizmet vermeye devam
edecektir.
15- ONAY
SERVİS YETKİLİSİ İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA YETKİLİSİ

KAŞE / İMZA KAŞE/İMZA
TARİH: TARİH:
Not: İşbu sözleşme ile taraflar, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelikten doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özellikle sektöre birçok mevzuatla uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.

Genel Koordinatör
Turgay Turan

esnaf/ticaret sicil no sorgulama

Kategoriler

2