etüt merkezi açmak için gerekli belgeler

Gayri sıhhi müesseseler ruhsatı başvuru formu

Gayri sıhhi müesseseler ruhsatı başvuru formu

Belediyeler Gayri sıhhi müesseseler ruhsatı başvuru formu, İl Özel idare Gayri sıhhi müesseseler ruhsatı başvuru formu İstanbulda Fabrikalara Gayri sıhhi müesseseler ruhsatı başvuru formu Maden ocaklarına Gayri sıhhi müesseseler ruhsatı başvuru formu gibi türevlerle söylemler geliştirilebilir

 

 

İl Özel İdaresi Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Belediye Gayri sıhhi müesese başvurusu Gayri sıhhi müessese açma ruhsatı

GAYRİSIHHÎ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
…..……………. İL ÖZEL İDARESİNE
………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
1- Tesisin adı veya unvanı :………………………………………………………
2- Tesisin sahibi :………………………………………………………
3- Faaliyet konusu :………………………………………………………
4- Tesisin adresi :………………………………………………………
Tel. no : …………………… e-posta:……………….………………
5- Pafta ve parsel no :………………………………………………………………
6- Mülkiyet durumu Kira □ (Kira sözleşmesi) Malik □ (Tapu sureti)
7- İşyerinin kullanım alanı : Açık alan……………….… m2 Kapalı alan……………….… m2
8- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no: …………………………………………..
9- T.C. kimlik numarası :…………………………….
10- Ustalık belge no :…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
11- Sınıfı : Birinci sınıf □ İkinci sınıf □ Üçüncü sınıf □
12- Tesisin bulunduğu yer : Endüstri bölgesi□ Organize sanayi bölgesi□ Sanayi bölgesi□
Sanayi sitesi □ Yerleşim yeri□ Diğer:………………
13- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı? Evet □ Hayır□
14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin* Var □ Yok □
15- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor* Var □ Yok □
16- Emisyon iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu * Var □ Yok □
17- Deşarj iznine tabi ise belgesi veya analiz raporu* Var □ Yok □
18- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi* Var □ Yok □
19- Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre işyeri tabibi, diğer
sağlık personeli ve sağlık ünitesi gerekliyse* Var □ Yok □
20- Sosyal tesislerin durumu (tuvalet, lavabo,
banyo/duş, pisuar, mutfak, diğer) * Var □ Yok □
Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı verilmesini arz ederim.
Adı ve Soyadı İmza Kaşe Tarih
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır.
*İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir

Özel idare Gayri sıhhi müessese ruhsatı , Belediye Gayri sıhhi müessese ruhsatı, Belediye Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Formu, Gayri sıhhi müessese açma ruhsatı, Gayri sıhhi müessese açma ruhsatı formu, Gayri sıhhi müessese ruhsatı başvuru formu, Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı, Gayri sıhhi müesese ruhsatı başvuru formu , Valilik özel idare gsm ruhsatı, Valilik Özel idare Gayri sıhhi müessese ruhsat başvuru formu, Gayri sıhi müesese ruhsat başvurusu, Gayri sıhi müesese ruhsatı, Gayri sıhhi müesese başvurusu, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı Formu, İl Özel İdaresi Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı, İl Özel İdaresi Gayri Sıhhi Müesseseler Ruhsatı,

işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

Yer seçimi ve tesis kurma izni ile ruhsat için gerekli belgeler
Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,
3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis kurma raporu,
4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları veya yatırım sürecinin hızlandırılması amacı ile yetkili makamca uygun görülen durumlarda, bir yıl içerisinde üretim sürecinin gerektirdiği atık limitlerini sağlayacak projenin ve raporların hazırlatılmasına ilişkin müteşebbisçe verilen taahhütname,
5) Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu.
b) Ruhsat için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu,
4) Sorumlu müdür sözleşmesi,
5) Emisyon izni veya analiz raporu,
6) Deşarj izni veya analiz raporu,
7) Kurul tarafından hazırlanacak açılma raporu.
(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde yeniden istenmez.
Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile proje ve dosya hazırlama işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

milli eğitim bakanlığı izinli özel dershane nasıl açılır

Kurum açma
MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda valilikçe açılması uygun görülen kurumlardan;
a) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni valilikçe,
b) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni Bakanlıkça verilir.
(2) Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür.
(3) Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Kurum açacaklar için başvuru formu (EK-1).
b) Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan.
c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.
ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı.
d) Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
e) Okullar için, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğine; özel, özel eğitim okulları için ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış dört nüsha kurum yönetmeliği.
f) Yukarıda (e) bendinde belirtilen yönetmeliklerden farklı kurum yönetmeliği hazırlanması hâlinde Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD’si.
g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere dört nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi/CD’si.
ğ) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.
h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği.
ı) Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.
i) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni.
(4) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir.
(5) Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, 3 iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.
(6) Özel eğitim okulunun ilköğretim programı ile ilköğretim ve ortaöğretim okulları için ders yılının başlamasından 30 gün sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim kurumları ve milletlerarası öğretim kurumlarında bu süre aranmaz.
(7) Kurum açma izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz ve öğretime başlanılamaz.
(8) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetlerin dışında, Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz.
Valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünce; bayındırlık ve iskân müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünden, açılacak kuruma ait binanın, kurum türü dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlara göre incelenmesi ve 10 gün içerisinde rapor düzenlenmesi birer yazı ile istenir.

>>> YAZININ DEVAMI BURADA < <<

Özel Okullar açma izni nasıl alınır

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma
Kurum açma
MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda valilikçe açılması uygun görülen kurumlardan;
a) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni valilikçe,
b) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni Bakanlıkça verilir.
(2) Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür.
(3) Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Kurum açacaklar için başvuru formu (EK-1).
b) Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan.
c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.
ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı.
d) Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
e) Okullar için, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğine; özel, özel eğitim okulları için ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış dört nüsha kurum yönetmeliği.
f) Yukarıda (e) bendinde belirtilen yönetmeliklerden farklı kurum yönetmeliği hazırlanması hâlinde Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD’si.
g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere dört nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi/CD’si.
ğ) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.
h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği.
ı) Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.
i) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni.
(4) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir.
(5) Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, 3 iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.
(6) Özel eğitim okulunun ilköğretim programı ile ilköğretim ve ortaöğretim okulları için ders yılının başlamasından 30 gün sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim kurumları ve milletlerarası öğretim kurumlarında bu süre aranmaz.
(7) Kurum açma izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz ve öğretime başlanılamaz.
(8) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetlerin dışında, Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz.
Valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünce; bayındırlık ve iskân müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünden, açılacak kuruma ait binanın, kurum türü dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlara göre incelenmesi ve 10 gün içerisinde rapor düzenlenmesi birer yazı ile istenir.
(2) Bu raporlarda, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kullanım amacına her bakımdan uygun ve yeterli olduğunun belirtilmesi hâlinde görevlendirilen ilköğretim müfettişlerince;
a) Kurum açılacak binanın açık adresi ve kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerin kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olup olmadığı,
b) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul açılacak binalardan kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede, özel eğitim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarının açılacağı binalarda ise yukarıda belirtilen türdeki iş yerlerinin aynı binada yer alıp almadığı,
c) Okul açılacak olan binaların bahçesinin, Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığı,
ç) İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların müstakil ve tamamının kullanım hakkının okula ait olup olmadığı,
d) Genel Müdürlükçe yönerge ile belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ile bu bölümlerin her birinin kaç öğrenci/kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,
e) Okullar için, Bakanlıkça onaylanmak üzere kurumca hazırlanmış kurum yönetmeliğinin bulunup bulunmadığı,
f) Resmî benzeri olmayan, farklı öğretim programlarının onaylandığı, Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı,
g) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki dersleri okutması gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme tekliflerinin ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütnamenin bulunup bulunmadığı,
ğ) Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda açılacak olan kurum için belirtilen araç-gerecin bulunup bulunmadığı,
h) Motorlu taşıt sürücü kursları için, uygun direksiyon eğitim alanı raporu ve elektrik projesinin olup olmadığı
tespit edilerek raporda ayrıntılı şekilde belirtilir.
(3) Raporda; belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına 5 iş günü içinde valilikçe kurum açma izni verilir. Açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular ise ekleriyle birlikte kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen okul öncesi eğitim ve ilköğretim seviyesindeki okullara 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Ortaöğretim seviyesindeki okullar için Bakanlık müfettişlerince düzenlenecek rapora göre Bakanlıkça 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Bu süre, Bakanlıkça verilecek kurum açma izinlerinde raporun veya valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla 30 gün ek süre verilebilir.
(4) Kurum açma izin talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu ve kurucu temsilcileri tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde; kurum açma başvurusunda istenilen belgeler, valilikçe düzenlenen rapor ve talebin reddine ilişkin yazının da ekinde bulunduğu bir dilekçe ile Bakanlığa itirazda bulunulabilir. İtiraz, Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren 15 iş günü içinde karara bağlanır.
(5) Valiliklerce denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izninin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izninin bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.
Ad verme
MADDE 7 – (1) Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir.
(2) Özel öğretim kurumu adları, kurum açma izni ile birlikte verilir. Kurumların adları, birinci fıkraya uygun olmak şartıyla kurum açma iznini veren merciin onayı ile değiştirilebilir. >>> YAZININ DEVAMI BURADA < <<

Fizyoterapi kaplıcalar yönetmeliği

Fizyoterapi Ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname

Resmi Gazete
Tarih: 12.10.1957; Sayı: 9730

Madde 1 – Radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre, fizyoterapi ve bunlara benzer müesseselerin haiz olması icabeden vasıf ve şartlar bu Nizamnamede tesbit edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Fizik tedavi müesseseleri:

Madde 2 – Fizik tedavi müesseseleri asgari; elektroterapi, ışık tedavisi, masaj ve hareket tedavileri kısımları ile muayene ve istirahat odalarını ihtiva edecek ve bu bölümler kafi genişlikte bulunacaktır.

Madde 3 – Elektroterapi kısmında; kısa dalga, diyatermi, galvani, faradi cihazları ve ultrason behemehal bulunmalıdır.
Kısa dalga cihazı mevzii tatbikat için asgari 50 miliamper, umumi tatbikat için asgari 200 miliamper takatında olacaktır.
Faradi cihazının şiddeti ve devamı ayarlanabilecek durumda olacaktır.
Ultrason cihazı asgari 3 Wat/Cm2 ultrason verebilecek vasıfta olacaktır.

Madde 4 – Işık bölümü; ziya banyoları, enfraruj ve ultraviyleyi ihtiva edecektir.

Madde 5 – Teşhis ve tedavi maksadiyle kullanılacak her nevi fizik tedavi alat ve cihazları, her zaman normal kabiliyet ve evsafı haiz bulunacakları gibi, bunlardan elektroterapiye ait olanlar, 3153 sayılı kanunun 3 üncü maddesine istinaden çıkarılan radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkındaki nizamnamede yazılı vasıf ve şartlara uygun olacaktır.

Madde 6 – Fizik tedavi müesseseleri bu sahada ihtisas yapmış etibba tarafından açılabilir. Bunların tesisi için mahallin en büyük mülkiye amirine bir istida ile müracaat edilir. Verilecek istidaya; ihtisas vesikası, müessesenin iki nüsha planı, mevcut cihaz ve aletlerin isimleriyle teknik vasıflarını gösteren belgeler eklenir. Tamamlanan evrak üzerinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından yapılacak tetkikat neticesinde gerekli izin verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaplıcalar ve içmeler:

Madde 7 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi olduğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek kaplıcalar, asgari şu tesisleri ihtiva edecektir:
a) Umumi havuz,
b) Hususi banyolar,
c) Duşlar,
d) Fizik tedavi vasıtaları (Diyatermi, Ultraviyole, Enfraruj, Galvanizasyon v.s.),
e) Mevcutsa çamur tatbikatı ve elektrikli çamur banyosu için tesisat,
f) Masaj kısmı,
Bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlikte ve sıhhi ve fenni şeraiti haiz olacak şekilde inşa ve tefriş edilmiş olacaklardır.

Madde 8 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi olduğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek içmeler, asgari şu tesisat ve malzemeyi ihtiva edecektir:
a) Hasta sayısı ile mütenasip çeşmeler,
b) İçme için yeter miktarda ve standart ölçüde bardaklar,
c) Hasta sayısı ile mütenasip miktarda helalar,
d) İçme hekiminin tavsiye ettiği miktar ve istimal şeklini bildirir fişler (hastaların fişlerindeki fenni lüzuma göre hareketlerini kontrol için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.),
e) Hastalara verilen bardakların fenni şekilde temizlenmesi için lüzumlu tesisat.
Kaplıcalarda olduğu gibi bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlik ve evsafta ve yeter sayıda inşa ve tefriş edilmiş olacaktır.

Madde 9 – Kaplıcalar ve içmelerde müessese tabibi tarafından tedaviye başlanırken, tedavi esnasında ve hitamında hastaların tansiyon, kan, idrar vesair durumlarını icabında kontrol edebilecek lüzumlu alet ve malzemeyi havi bir laboratuvar tesis edilecektir.

Madde 10 – Tedavi müessesesi olarak işletme ruhsatnamesini haiz bulunan kap- lıca ve içmeler, tercihan bir fizikoterapi ve hidroterapi mütehassısı, bulunmadığı takdirde 3153 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre elektrikle tedaviye mahsus cihazları kullanmağa salahiyetli olan iç hastalıkları veya akıl ve sinir hastalıkları mütehassısı bir tabip bulundurmağa mecburdurlar.
Bu müessesede tedaviler, müessese tabibinin nezaret ve mesuliyeti altında yapılır.

Muvakkat madde- Bu Nizamnamenin neşri tarihinde işletme ruhsatnamesini haiz olup 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen hususları tamamen ihtiva etmeyen kaplıca ve içmeler, bu Nizamnamenin mer’iyete girdiği tarihten itibaren üç sene zarfında noksanlarını ikmal etmeğe mecburdurlar.

Madde 11 – 3153 sayılı kanunun 4 üncü maddesi mucibince tanzim ve Şürayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazetede neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 12 – Bu Nizamname hükümlerinin icrasına Adliye, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.

Fizyoterapi kaplıcalar yönetmeliği, kaplıcalar mevzuatı, kaplıca açma izni, sağlık bakanlığı kaplıca yönetmeliği, Fizyoterapi yönetmeliği, kaplıca tesisleri yönetmeliği, kaplıca ruhsatı izni

Kurumsal danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde ruhsatlandıra ve hizmet yeri açma izni, proje yatırım teşvik belgesi işlemleri danışmanlık hizmeti vermektedir

Genel Koordinatör Turgay Turan

etüt merkezi açmak için gerekli belgeler

Kategoriler

2