fabrika kurmak istiyorum

Tarım Bakanlığı dondurulmuş gıda izni

Tarım Bakanlığı dondurulmuş gıda izni;

Tarım Bakanlığı onaylı dondurulmuş gıda imalat izni,Tarım Bakanlığı dondurulmuş gıda üretim izni,
Tarım ve Köy işleri Bakanlığından: Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği
(Tebliğ No: 2005/43)
Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, yenilebilir buzlu ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere özelliklerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Tebliğ yenilebilir buzlu ürünleri kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3 — Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Tebliğde geçen;
Yenilebilir buzlu ürünler: Buz karışımları ve sütlü buz ürünlerini,
Buz karışımları: İçme suyu, şeker ve gerektiğinde izin verilen katkı maddeleri, aroma ve çeşni maddelerinin kullanılmasıyla hazırlanan ürünü,
Sütlü buz ürünleri: Süt ve/veya süt ürünleri, içme suyu, şeker, süt proteinleri, süt yağı ve/veya bitkisel yağ ve/veya yumurta yağı ile gerektiğinde izin verilen katkı maddeleri, aroma ve çeşni maddeleri gibi bileşenleri içeren ürünü,
Çeşni maddeleri: Fındık, fıstık, antepfıstığı, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, meyve, meyve suyu, meyve konsantresi, meyve püresi, meyve ezmesi, bal, kahve, kakao, çikolata, vanilya gibi yenilebilir ürünleri,
Tropik ve özel meyveler: Aroması yüksek olan ananas, muz, kivi, mango, goyava gibi meyveleri,
Yenilebilir buzlu ürünler piyasaya sunuş ve bileşimlerine göre;
-Su buzu: Buz karışımları genel tanımına uyan, meyve ve/veya aroma maddeleri içeren, kuru maddesi ağırlıkça en az %12 olan buz karışımlarını,
-Meyveli buz: Buz karışımları genel tanımına uyan, kuru maddesi ağırlıkça en az %12 olan ve ağırlıkça en az %15 meyve içeren buz karışımlarını,
-Sorbe: Buz karışımları genel tanımına uyan, kuru maddesi ağırlıkça en az %12 olan ve ağırlıkça en az %25 meyve içeren buz karışımlarını,
-Sütlü buz: Sütlü buz ürünleri genel tanımına uyan, ağırlıkça en az %2,5 süt yağı ve ağırlıkça en az %6 yağsız süt kurumaddesi içeren, süt orjinli olmayan protein ve yağ içermeyen sütlü buz ürünlerini,
-Bitkisel yağlı sütlü buz: Sütlü buz ürünleri genel tanımına uyan, bitkisel yağ ve/veya süt yağı ve/veya yumurta yağını ağırlıkça en az %5 oranında içeren ve süt proteini dışında protein içermeyen ve süt proteini içeriği ağırlıkça en az %2,2 olan sütlü buz ürünlerini
ifade eder.
Ürün özellikleri
Madde 5 — Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:
a) Ürünler kendine has tat, koku ve yapıda olmalıdır.
b) Ürünlerin üretiminde kullanılan süt, en az pastörizasyon veya pastörizasyona eş değer bir ısıl işlem görmüş olmalı ve “Türk Gıda Kodeksi – Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun olmalıdır.
c) Ürünlerin üretiminde “Türk Gıda Kodeksi-Şeker Tebliği”nde belirtilen şartlara uygun şekerler kullanılabilir.
d) Ürünlerin üretiminde “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” de belirtilen şartlara uygun içme suyu kullanılmalıdır.
e) Ürünlerin birim hacminin kütlesi en az 475 g/L olmalıdır.
f) Yumurta katılan ürünlerde yumurta sarısı miktarı en az %1.4 olmalıdır.
g) Meyveli buzlarda meyve oranı ağırlıkça en az %15 oranında olmalıdır. Titrasyon asitliği en az %2.5 oranında olan meyveler ve tropik meyve ilaveli meyveli buzlarda ise, meyve oranı ağırlıkça en az %10 oranında olmalıdır.
h) Sorbelerde meyve oranı en az ağırlıkça %25 oranında olmalıdır Titrasyon asitliği en az %2.5 oranında olan meyve ilaveli sorbelerde ise, meyve oranı ağırlıkça en az %15 oranında olmalıdır.
ı) Ceviz, antepfıstığı, badem gibi sert kabuklu meyvelerden üretilen meyveli buzlarda meyve oranı ağırlıkça en az %5 olmalıdır. Fındık, yerfıstığı için bu oran ağırlıkça en az %3 olmalıdır.
i) Tropik ve özel meyve içeren meyveli buz ve sorbelerde meyve oranı ağırlıkça en az %10 oranında olmalıdır.
Katkı maddeleri
Madde 6 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak katkı maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Katkı Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.
Aroma maddeleri
Madde 7 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılacak aroma maddeleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Aroma Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.
Bulaşanlar
Madde 8 — Bu Tebliğ Kapsamında yer alan ürünlerde bulaşanların miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Bulaşanlar bölümüne uygun olmalıdır.
Pestisitler
Madde 9 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek pestisit kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Pestisit Kalıntıları bölümüne uygun olmalıdır.
Veteriner ilaçları tolerans düzeyleri
Madde 10 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde bulunabilecek veteriner ilaçları kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Veteriner İlaçları Tolerans Düzeyleri bölümüne uygun olmalıdır.
Hijyen
Madde 11 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Hijyeni bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir. Bu genel kurallara ek olan kurallar aşağıda verilmiştir:
a) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler “Türk Gıda Kodeksi–Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği”ne uygun olmalıdır.
b) Fermente süt ürünleri içeren sütlü buz ürünlerinde aerobik mezofilik bakteri sayısı değerlendirmeye alınmaz.
İşyeri özellikleri
Madde 12 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten işyerleri Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinin Taşıması Gereken Özellikler bölümünde yer alan genel kurallara uygun olmalıdır.
Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme
Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak ambalajlanmalı, etiketlenmeli ve işaretlenmelidir. Bu kurallara ek olarak; bu Tebliğ kapsamında yer alan ve bileşiminde çeşni maddesi kullanılan ürünlerde çeşni maddesinin adı ürün adı ile birlikte kullanılabilir.
Taşıma ve depolama
Madde 14 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin taşınması ve depolanması Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Gıdaların Taşınması ve Depolanması bölümünde yer alan kurallara uygun olmalıdır.
Numune alma ve analiz yöntemleri
Madde 15 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Numune Alma ve Analiz Metodları bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metodları uygulanmalıdır.
Tescil ve denetim
Madde 16 — Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.
Denetim
Madde 17 — Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
Geçici Madde 1 — Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.
Yürürlük
Madde 18 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 19 — Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Su kaynağı kullanım dolum paketleme ruhsat ticaret izni

su kaynakları kullanım izni
Sağlık Bakanlığı içme suyu kaynağı ruhsat ve çalıştırma izin işlemleri
* İçme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sularda tesis ve işletme ruhsat izni işlemleri
* Hastane, tıp merkezi, çeşitli sağlık merkezi, laboratuar vb kuruluşların ruhsat izin işlemleri
* Tıbbi cihazlar ve tıbbi tanı cihazları (in-vitro) için serbest satış sertifikası imalat ithalat ruhsat işlemleri
* Kaplıca Tesisi açma işletme, termal tesisler çalıştırma izni işlemleri
* Deterjan temizlik kimyasalları yüzey dezenfektanları ürünleri imalat ithalat ruhsat izni işlemleri
* Kireç Çözücü, Tuz Ruhu Ve Lavabo Açıcı Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Havuz suyu kimyasalları ithalatı imalatı ruhsatlandırma lisans işlemleri
* İnsektisit, Rodentisit ve Mollususitlere Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Thalassoterapi Merkezleri İzinlendirme İşlemleri
* Biyosidal vb ürünlerin imalat, ithalat ruhsat izin işlemleri
Su kaynakları kullanım izni, su kaynağı ruhsatı kullanım izni mevzuatı
Kurumsal danışmanlık olarak uzman kadrolarımızla ülke genelinde imalat ve ithalat izin işlemleri danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Su kaynaklarının kullanım izni Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri Mevzuat yorumlama iş ve işlemlerinizin takibi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz

Su kaynakları kullanım şişeleme dolum tesisi izni mevzuatı ve işlemleri

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Hastane tıp merkezi izni ruhsatı danışmanlık hizmeti işlemleri

Hastane tıp merkezi izni ruhsatı danışmanlık hizmeti işlemleri
Sağlık Bakanlığı İmalat, İthalat ruhsat işlemleri ve Hastane vb Ruhsat işlemleri
* Hastane, tıp merkezi, çeşitli sağlık merkezi, laboratuar vb kuruluşların ruhsat izin işlemleri
* Tıbbi cihazlar ve tıbbi tanı cihazları (in-vitro) için serbest satış sertifikası imalat ithalat ruhsat işlemleri
* İçme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sularda tesis ve işletme ruhsat izni işlemleri
* Kaplıca Tesisi açma işletme, termal tesisler çalıştırma izni işlemleri
* Deterjan temizlik kimyasalları yüzey dezenfektanları ürünleri imalat ithalat ruhsat izni işlemleri
* Kireç Çözücü, Tuz Ruhu Ve Lavabo Açıcı Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Havuz suyu kimyasalları ithalatı imalatı ruhsatlandırma lisans işlemleri
* İnsektisit, Rodentisit ve Mollususitlere Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Thalassoterapi Merkezleri İzinlendirme İşlemleri
* Biyosidal vb ürünlerin imalat, ithalat ruhsat izin işlemleri

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın tecrübeleri ile Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri Mevzuat yorumlama dosya hazırlama işlemlerinizin takibi hizmeti vermektedir.

Hastane tıp merkezi izni ruhsatı danışmanlık hizmeti işlemleri

GenelKoordinatör
Turgay Turan

ihracatcılara verilen devlet teşvikleri destekleri

İhracata yönelik ürün üreten ve satan tüm ticari kuruluşlara Kalite Belgeleri TÜV, CE, İSO Belgeleri giderleri % 50 hibe desteği
İhracat yapan firmalar yaptırmış oldukları Test, Tetkik ve Laboratuar harcamalarının%50 ni hibe destek olarak alabilirler. (TÜV, CE,İSO vb…)
- Yararlanma Şekli: Yurtdışından alınacak her hangi bir kalite belgesi, laboratuar harcama giderlerinin geri alınacak hibe destek üst limiti sınırsızdır. Harcama ne kadar olursa olsun % 50 i geri alınabilir.
Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır Üke genelinde hizmetinizde
Genel Koordinatör Turgay Turan

içme suyu kaynak suyu işletme ruhsatı

İçme suyu kaynak suyu ruhsatı
Sağlık Bakanlığı Ruhsat işlemleri
Sağlık Bakanlığı İmalat, İthalat ruhsat işlemleri ve Hastane vb Ruhsat işlemleri
* İçme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sularda tesis ve işletme ruhsat izni işlemleri
* Hastane, tıp merkezi, çeşitli sağlık merkezi, laboratuar vb kuruluşların ruhsat izin işlemleri
* Tıbbi cihazlar ve tıbbi tanı cihazları (in-vitro) için serbest satış sertifikası imalat ithalat ruhsat işlemleri
* Kaplıca Tesisi açma işletme, termal tesisler çalıştırma izni işlemleri
* Deterjan temizlik kimyasalları yüzey dezenfektanları ürünleri imalat ithalat ruhsat izni işlemleri
* Kireç Çözücü, Tuz Ruhu Ve Lavabo Açıcı Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Havuz suyu kimyasalları ithalatı imalatı ruhsatlandırma lisans işlemleri
* İnsektisit, Rodentisit ve Mollususitlere Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Thalassoterapi Merkezleri İzinlendirme İşlemleri
* Biyosidal vb ürünlerin imalat, ithalat ruhsat izin işlemleri

Kurumsal danışmanlık olarak uzman kadrolarımızla ülke genelinde imalat, ithalat ve ruhsat izin işlemleri danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri  Mevzuat yorumlama iş ve işlemlerinizin takibi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
Genel Koordinatör Turgay Turan

fabrika kurmak istiyorum

Kategoriler

2