Gayri Sıhhi Müessese Nedir?





GSM Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı izni

3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun’un 6/e maddesi gereğince, büyükşehir belediye sınırları içerisinde gıda ile ilgili olanlar haricinde açılacak olan 1, 2 ve 3 üncü sınıf gayri sıhhi müesseselere açılış ve çalışma ruhsatı vermeye büyükşehir belediye başkanlıkları yetkilidir.

BİRİNCİ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERDEN İSTENECEK BİLGİ VE BELGELER NELERDİR?

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseselerden istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

1 . Yer seçimi için;

Beyanname,
Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belge,
Sanayi bölgesi dışındaki tesisler için ilgili imar dairesinin görüşü,
Varsa fizibilite raporu,
İş akım şeması ve açıklama raporu,
Çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkında açıklama.
2. Tesis izni için;

Dilekçe,
Alet ve cihazların konumunu gösterir şekilde hazırlanmış 1/100-1/1000 ölçekli tesis içi yerleşim planı,
Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak önlemlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları,
Sıhhi tesisat projesi,
Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ve açıklama raporu ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu,
Derin kuyulardan su temin edilmesi halinde Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi,
Kanalizasyon bulunmayan yerlerde, 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”e uygun olarak hazırlanmış fosseptik detay projesi,
Fosseptikten sonra atık suyun ne şekilde izale edileceği, sızdırma yapılacaksa “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”e uygun proje,
Kanalizasyon bulunmayan yerlerde banyo, lavabo, mutfak v.b. kullanma suları ile yağış sularının toplanması ve izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu,
Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve Kanunun 180 inci maddesi kapsamına giren müesseselerde hasta ve yaralıların tedavisi için gerekli sağlık ünitesi projesi ve açıklama raporu,
Çevre sağlığı değerlendirme raporu,
Tesis raporu,
Sağlık koruma bandının işaretlendiği imarca tasdikli planı.
3. Açılma ruhsatı için;

Dilekçe,
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işletme belgesi,
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair belge,
Sorumlu müdür sözleşmesi,
Devamlı en az 50 işçi çalıştıran ve Kanunu’nun 180 inci maddesi kapsamına giren iş yerlerinde tabip ve sağlık personeli sözleşmesi,
Çevre sağlığı değerlendirme raporu,
Açılma raporu,
Emisyon izni,
Deşarj izni,
Bu belgeler tanzim edilirken ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için ÇED raporu içerisinde yer alan bilgi ve belgelere ait belgeler ayrıca istenmez.





Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı nedir nerden nasıl alınır

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VERECEK MERCİLER KİMLERDİR?

Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği gereğince;

Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Sağlık Bakanlığınca,
İkinci sınıf gayri sıhhi müesseseler Valiliklerce,
Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler merkez ilçe sınırları içinde valiliklerce, diğer ilçelerde kaymakamlıklarca, ruhsatlandırılacaktır.

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde hizmetinizde
Genel Koordinatör Turgay Turan





Gayri Sıhhi Müessese ruhsatı nedir nasıl alınır

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE NEDİR?

Gayrı sıhhi (sıhhi=sağlıklı olmayan) müesseseler, yani işyerleri; faaliyette bulundukları alan itibariyle gerek çıkardıkları koku, duman ve gürültü yönünden, gerekse üretim sonucunda meydana gelen zararlı atıklar nedeniyle çevresinde bulunan insanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden az ya da çok zarar veren veya zarar verme ihtimali bulunan müesseselerdir. İnsanları etkileyen bu zararlarının yanı sıra, üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tehlikeli ve zararlı atıklar da hava, su ve toprağın kirlenmesine sebep olarak hayvan veya bitki gibi diğer canlılara da zarar vermektedir.
İşte bu çerçevede, 1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun “Gayri Sıhhi Müesseseler” başlıklı 268-275 inci maddeleri uyarınca çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arzeden gayri sıhhi müesseselerin zararlı etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi ve doğal kaynakların kirlenmelere karşı korunması için gayri sıhhi müesseselerin kontrol altına alınması, ruhsatlandırılması ve denetlenmesindeki usul ve esasları belirlemek amacıyla 1995 yılında Sağlık Bakanlığı’nca “Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği” yürürlüğe konulmuştur.

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde hizmetinizde
Genel Koordinatör Turgay Turan





işyeri açma izin belgesi işlemleri

İŞYERİ AÇMA
I. Sıhhi Müessese Nedir?
Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verecek Yetkili Merciler Kimlerdir?
II. Gayri Sıhhi Müessese Nedir?
Gayri Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verecek Merciler Kimlerdir?
3572 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gayri Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verecek Merciler Hangileridir?
27.6.1984 Tarihli Ve 3030 Sayılı Kanun Uyarınca Büyükşehirlerde Açılacak Olan Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması Koşulları Nelerdir?
Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden İstenecek Bilgi Ve Belgeler Nelerdir?
3572 Sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki 2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenecek Belge Ve Bilgiler Nelerdir?
3572 Sayılı Kanun Kapsamındaki 2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenecek Belge Ve Bilgiler Nelerdir?
III.Gıda Maddesi Üretimi Yapılan İşyerlerine Çalışma İzni Verilmesi Koşulları Nelerdir?
Gıda Maddesi Üretimi Yapılan İşyerlerine Çalışma İzni Verilirken Aranacak Belgeler Nelerdir?
IV.Umuma Açık İşyerleri Kapsamı Nedir?
İçkisiz İstirahat Ve Eğlence Yerinin Açılma İzni Neye Bağlıdır?
İçkisiz İstirahat Ve Eğlence Yeri Açacak Gerçek Kişi Ve Varsa Ortakları İle Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Mesul Müdürlerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
İçkisiz İstirahat Ve Eğlence Yerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
Başvuru Ve İstenecek Belgeler Nelerdir?
İşletme İzin Belgesi Verilmesi Koşulu Nedir?
İçkili Yerin Açılması Koşulu Nedir?
Başvuru Ve İstenecek Belgeler Nelerdir?
İşletme İzin Belgesi Verilmesi Koşulu Nedir?
V.Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Olan Tesisler İle İlgili Kapsam Nedir?
Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı Ve Tesisler İle İlgili Kapsam Nedir?
Geçiş Yolu İzin Belgesi Alma Koşulu Nedir?
Belediye Sınırları İçinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı Ve Tesisler İle İlgili Kapsam
VI.Sahipli Arazilerdeki Ocaklar İle İlgili Kapsam Nedir?
Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Ve Devletin Özel Mülkiyetindeki Yerlerde Bulunan Ocaklar İle İlgili Kapsam Nedir?
Taş, Kum Ve Çakıl Ocaklarının Ruhsatlandırılması Koşulları Nelerdir?

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde hizmetinizde
Genel Koordinatör Turgay Turan





Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Kategoriler

2