hurda geri dönüşüm belgesi nereden alınır

Makina Elektronik Garanti Belgesi

01.01.2008 Tarihinden itibaren Sanayi Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgeleri ve Garanti Belgeleri e-imza kapsamında düzenlenmeye başlanmıştır.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir mevzuatlara göre proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi hizmeti vermektedir.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ve Garanti Belgesi işlemleri ve e-imza alımı

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Hurda İthalat İzni

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ MÜRACAATLARININ

ÖN İNCELENMESİ HAKKINDA GENELGE 

Kaynak=  itkib.org.tr – mevzuat-ihracat

(2005/1) 
 
 

      1- Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) müracaatları, İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği eki Ek-1’de yer alan bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle firmanın idare merkezi veya üretim merkezinin bulunduğu yerdeki Genel Sekreterlik öncelikli olmak üzere üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (İBGS) yapılır.

      DİİB müracaatı sırasında eksik bilgi ve belge tespit edilmesi durumunda, müracaat sahibi firmadan eksikliklerin giderilmesi istenir. Aksi takdirde dosya, firmaya iade edilmek üzere İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu (İBYK) Onayı aranmaksızın Müsteşarlığımıza intikal ettirilir.  

      2- İBGS’lerce, müracaatların değerlendirilmesi aşamasında 27/1/2005 tarihinde yürürlüğe giren 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nın 9 uncu maddesi ve İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 15, 16 ve 17 nci maddelerinde hüküm altına alınan kriterler esas alınır. 

      Bu itibarla, değerlendirme sırasında; 

      a) İthal eşyasının işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanıldığının tespitinin mümkün olması, 

      b) Türkiye Gümrük Bölgesindeki (Serbest Bölgeler hariç) yerleşik üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi (Belge konusu ithal eşyasının yurt içinden fiyat, kalite, miktar ve süre açısından temin edilebilme imkanı, rekabet gücü sağlayabilmesi, müracaat sahibi firmanın projede sunduğu üretim faaliyetini gerçekleştirebilme kapasitesi, firmanın istihdam ve üretimi göz önünde bulundurularak Dahilde İşleme Rejimi (DİR)’nde belirtilen hükümlere aykırı hareket etmeyeceği hususunda kabiliyeti ve yeterliliği dikkate alınacaktır.), 

      c) İşleme faaliyetinin, katma değer yaratan ve kapasite kullanımını artıran bir faaliyet olması yanında, mamulün rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini artıran bir nitelik taşıması, 

      d) Firmaların, DİİB’leri kapsamında gerçekleştirdiği performansı, 

gibi hususlar dikkate alınır. 

      3- İBGS’ler tarafından 2 nci maddede belirtilen kriterler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, Ek-1’de yer alan müracaata ilişkin DİİB Ön İnceleme Formunun doldurulması ve İBYK’ca tasdik edilmesini müteakiben, söz konusu form, hammadde sarfiyatının hesaplanmasına ilişkin değerlendirme notu ve firma müracaat dosyası (müracaat dilekçesinin aslı konulmak suretiyle) Müsteşarlığımıza intikal ettirilir. Tasdik işlemi, İBYK’in yetki verdiği üye/üyeler tarafından DİİB Ön İnceleme Formunun İBYK Onay bölümünün imzalanması şeklinde yapılır. 

      Ancak, otomotiv, elektrik-elektronik, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve makine sektörlerinin ihtisas gerektirmesi nedeniyle Doğu Anadolu İBGS’ne yapılan bu sektörlere ilişkin DİİB müracaat dosyası, ayrıca Koordinatör Birlik Yönetim Kurulu Kararının da alınmasını müteakip Müsteşarlığımıza intikal ettirilir.

      4- Yönetim Kurulunca reddedilen talepler, DİİB Ön İnceleme Formunun İBYK Onayı bölümünde yer alan “Açıklama” bölümü doldurularak Müsteşarlığa intikal ettirilecektir. Bu bölümde, söz konusu talebin hangi kritere/kriterlere uymadığı açıkça belirtilir.   

     5- DİİB Ön İnceleme Formunda ihraç ve ithal edilecek maddeler ile ilgili bilgilerin doldurulması sırasında, Ek-2’de yer alan sektörel bazdaki kriterlerle birlikte aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır; 

     a) İthali ve ihracı öngörülen ürünlerin Kapasite Raporunda yer alıp almadığı kontrol edilir. 

      b) Dahilde İşleme Proje Formunda belirtilen ihracı ve ithali öngörülen ürünlerin madde adı-GTİP (8-12’li bazda) uyumu kontrol edilir.  

     c) Hammadde Sarfiyat Tablosunda ihraç edilecek mamulün, Kapasite Raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığı kontrol edilir, aşması durumunda Kapasite Raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlükleri’nden alınan yazı ile tevsik edilmesi kaydıyla) hususları baz alınarak ihraç edilecek eşya hesaplanır ve DİİB’de verilmesi öngörülen süreler zarfında ihraç edilecek ürünün üretilip üretilemeyeceği değerlendirilir. 

     d) İhraç edilecek mamulün üretiminde kullanılan ithalat miktarının (Proje Formunda) Hammadde Sarfiyat Tablosu ve Kapasite Raporuyla karşılaştırılması yapılır. Hammadde Sarfiyat Tablosunda, Kapasite Raporunda yer alan kullanım oranları ve fire oranları aleyhine bir farklılık olması durumunda, Kapasite Raporu baz alınarak ithal edilecek ürün miktarı hesaplanır. 

     Kapasite Raporunda açıkça yer almayan veya yer alıp da kullanım oranı tespit edilemeyen, ana üretim konusuyla ilgili olan maddelere ilişkin olarak İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’de belirtildiği şekliyle ekspertiz raporu istenebilir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, Müsteşarlığımız ve/veya İBGS elemanlarınca firma tesisinde üretimle ilgili inceleme ve tespit yapılabilir.  

     e) Hammadde Sarfiyat Tablosunda belirtilen fire oranlarının; 

     - Ek-2’de yer alan fire oranlarını aşıp aşmadığının kontrolü, bu oranın aşılması durumunda Ek-2’deki fire oranının baz alınması, 

     - Ek-2’de yer almayan bir fire oranının talep edilmesi halinde Kapasite Raporunda belirtilen fire oranlarını aşıp aşmadığının kontrolü, bu oranın aşılması durumunda Kapasite Raporundaki fire oranının baz alınması, 

suretiyle toplam ihtiyaç yeniden hesaplanır, ithal edilmek istenen ürün miktarının Proje Formunda yer alan birim fiyattan yararlanarak değeri yeniden tespit edilir. 

     f) İlgili Mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla döviz kullanım oranının % 80’i aşıp aşmadığı, değişmemiş eşyanın ihracat taahhüdünün %1’ini aşıp aşmadığı, işletme malzemesinin ihracat taahhüdünün %2’sini (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş ihraç taahhüdü içeren belgede, bu oran %10’a kadar tespit edilebilir.) aşıp aşmadığı kontrol edilir. 

     Yukarıda belirtilen oranların aşılması halinde, firma ile irtibata geçilerek, Proje Formunda gerekli değişiklikler yapılır. Bunun mümkün olmaması durumunda ise, Proje Formundaki ihracat taahhüdü esas alınarak, döviz kullanım oranını ve yukarıda belirtilen diğer oranları aşmayacak şekilde ithal eşyası miktar ve değeri tespit edilir.

     6- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 14 üncü maddesinde belirlenmiş bulunan

Dahilde İşleme ile ilgili işlemlere yönelik olarak İBGS’lerce, Ek-3’te belirtilen uygulama esasları çerçevesinde işlem yapılır.  

      7- İhracat 2005/1 sayılı Tebliğ’in 19 uncu maddesinde belirtilen Müsteşarlığımıza yapılması gereken belge revize talepleri (DİİB’de kayıtlı ithal ve ihraç eşyasının gümrük tarife istatistik pozisyonu, adı, miktarı, değeri, ek süre (bu Tebliğin 22 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne istinaden), haklı sebebe ilişkin süre, mücbir sebep ve fevkalade hallere ilişkin süre, döviz kullanım oranı, indirimli teminat, v.b.), belge aslı ve gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İBGS’ne yapılır. Söz konusu revize talepleri, İBGS tarafından ön incelemeye tabi tutularak Müsteşarlığımıza intikal ettirilir. 

      Her bir eşya miktarı bazında % 10’un üzerindeki taahhüt ve tahsis artışına ilişkin revize taleplerinde (kapatma esnasındakiler dahil) İBYK Onayı alınır. % 10’un altındaki artış talepleri ile yukarıda belirtilen diğer revize taleplerinde ise İBYK Onayı aranmaz.  

      8- İlk kez DİİB talebinde bulunan firma müracaatlarında, firmanın belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunup bulunmadığı, kapasite durumu vb. konularda (İhtiyaç duyulması halinde İBGS’nin irtibat bürosunun olmadığı yerlerde ilgili sanayi ve/veya ticaret odasına tespit yaptırılabilir.) ve İhracatçı Birliğine üye olup olmadığı hususlarında araştırma ve tespit yapılır.  

     9- 2003/2 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelenmesi Hakkında Genelge, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır

Mevzuatların yorumlanması ve sorularınızı lütfen bize yazınız

İş ve işlemlerinizde  Teknik Kadromuzdan Danışmanlık hizmeti alabilirsiniz

hurda geri dönüşüm belgesi nereden alınır

Kategoriler

2