HYB BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TSE Satış Sonrası HYB Hizmet Yeterlik Belgesi

TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ MÜRACAATI SIRASINDA
İSTENİLEN BELGELER

1) Dilekçe, internetten alınan başvuru numarası dilekçede yeralmalıdır. (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne),

2) Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,
(Her hizmet kapsamı için düzenlenecek belgeler Bakanlık’dan veya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden temin edilebilir.)

3) 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste,

4) Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu ve ayrıca başvuruda bulunan imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hizmet verebileceğini gösterir, T.S.E.’den alınan veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya T.S.E. veya Bakanlıkça onaylı sureti veya aslının noter tasdikli örneği,

5) İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçının noter tasdikli imza sirküleri.

İSTENİLEN BELGELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınacak mal veya mal grubunun ne olduğu dilekçede belirtilecektir.2) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgeleri “Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı” ile “Vize” bölümleri hariç olmak üzere Firma tarafından bilgisayar veya daktilo ile doldurulacaktır. Belge üzerindeki adres, Firmanın merkez adresi (ticaret sicilinde kayıtlı olan adres) olacaktır. Verilen Hizmet Kapsamı bölümüne, başvuruda bulunulan ürün grubuna ait T.S.E. tarafından düzenlenen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesindeki veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerindeki “Verilen Hizmet Kapsamı” belirtilecektir.

3) Servis İstasyonlarını Gösterir Listede servisin unvanı, adresi, yetkilisi ve telefonu tam olarak doldurularak, kaşelenip imzalanacaktır. Burada belirtilen servis adresleri T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinde yer alan “Hizmet Yeri Adresi” ile aynı olacaktır.

4) T.S.E. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinin veya Bakanlıkça tanzim edilen uygunluk belgelerinin geçerlilik süreleri başvuru tarihi itibariyle dolmamış olmalıdır. T.S.E. hizmet standardı veya teknik düzenlemesi dilekçede belirtilen ürün grubuna uygun olmalıdır.

5) TSE’den alınan Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelerinde imalatçı –üretici ve/veya ithalatçının unvanı açıkça yazmalıdır. Servis istasyonu, imalatçı-üretici ve/veya ithalatçıya hangi Standard kapsamında hizmet veriyor ise unvan o standardın altına yazılmış olmalıdır.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde yukarıdaki kurumların mevzuatları yönetmelikleri ile alakalı izin belgesi, ruhsat işlemleri veya belgelendirme işlemlerinize proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir

 TSE Satış Sonrası HYB Hizmet Yeterlik Belgesi

Genel Koordinatör
Turgay Turan

HYB BELGESİ YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kategoriler

2