personel çalışma çizelgesi örneği

Yeşil yıldızlı çevreye duyarlı turizm işletme belgesi

Yeşil yıldızlı çevreye duyarlı turizm işletme belgesi
Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2008/3)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tesislerin, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin standartlarını ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu Sırasında İstenilen
Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin talebi üzerine uygulanır.
(2) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talebi aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır:
a) Tesisin adı, adresi, tür ve sınıfı ile turizm işletmesi belge numarasının yer aldığı dilekçe,
b) İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,
c) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,
ç) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,
d) Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,
f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
ı) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,
i) Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak,
j) Gerekli görülmesi halinde istenebilecek ilave evrak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucunda başvuru talepleri uygun görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun bulunmayan talepler gerekçeli olarak iade edilir.
MADDE 6 – (1) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, aynı formda tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir.
(2) Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.
(3) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) almış olan konaklama tesisleri, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu ile sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlarlar. Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız Simgesi) ve plaketi düzenlenir.
(2) Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayamayan tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) iptal edilir.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ ve bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı Yürütür

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir Ankara İstanbul ve İzmir ofisleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatlarına göre Turizm işletme Belgesi alımı dosya proje hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Saygılarımla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

Özel Okullar açma izni nasıl alınır

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Açma, Devir, Nakil ve Kapatma
Kurum açma
MADDE 5 – (1) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilere, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda valilikçe açılması uygun görülen kurumlardan;
a) Okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına kurum açma izni valilikçe,
b) Okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte Bakanlığa gönderilir. Uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni Bakanlıkça verilir.
(2) Kurumlarda eğitim-öğretim ve yönetim, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda düzenlenen Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak yürütülür.
(3) Kurum açma izninin verilebilmesi için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Kurum açacaklar için başvuru formu (EK-1).
b) Kurucu ya da kurucu temsilcisinin affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı bir suçtan veya kasdî bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymemiş olunduğuna dair yazılı beyan.
c) Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifadenin de yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi.
ç) Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı.
d) Kurumun açılacağı binanın/binaların ve her katı için ayrı ayrı dört adet 35×50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı.
e) Okullar için, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğine; özel, özel eğitim okulları için ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış dört nüsha kurum yönetmeliği.
f) Yukarıda (e) bendinde belirtilen yönetmeliklerden farklı kurum yönetmeliği hazırlanması hâlinde Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere dört nüsha kurum yönetmeliği ve disketi/CD’si.
g) Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile Bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; Bakanlıkça onaylanmak üzere dört nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi/CD’si.
ğ) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname.
h) Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedi örneği; kurum binası kiralık ise okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği.
ı) Denizcilik kursu, havacılık kursu gibi özellik arz eden özel öğretim kurumları için ilgili bakanlıkların uygun görüşü.
i) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler tarafından veya Türk vatandaşlarıyla ortaklık yolu ile açılacak milletlerarası özel öğretim kurumları için ayrıca, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde Bakanlar Kurulunun izni.
(4) Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi, üçüncü fıkrada belirtilen belgeler ile kurum açmak için valilik veya kaymakamlıklara müracaat eder. Müracaat eden kişiye, müracaat tarihinin yazılı olduğu bir alındı belgesi verilir.
(5) Kaymakamlıklara yapılan müracaatlara ilişkin dosya, 3 iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir.
(6) Özel eğitim okulunun ilköğretim programı ile ilköğretim ve ortaöğretim okulları için ders yılının başlamasından 30 gün sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi ders yılından itibaren geçerlidir. Okul öncesi eğitim kurumları ve milletlerarası öğretim kurumlarında bu süre aranmaz.
(7) Kurum açma izni alınmadıkça kuruma öğrenci kaydı yapılamaz ve öğretime başlanılamaz.
(8) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetlerin dışında, Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz.
Valilikçe yapılacak işlemler
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde il millî eğitim müdürlüğünce; bayındırlık ve iskân müdürlüğü, sağlık müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünden, açılacak kuruma ait binanın, kurum türü dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlara göre incelenmesi ve 10 gün içerisinde rapor düzenlenmesi birer yazı ile istenir.
(2) Bu raporlarda, kurum açılacak binanın ve bölümlerinin kullanım amacına her bakımdan uygun ve yeterli olduğunun belirtilmesi hâlinde görevlendirilen ilköğretim müfettişlerince;
a) Kurum açılacak binanın açık adresi ve kurumun türüne göre Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerin kullanılış amaçlarına her bakımdan uygun ve yeterli olup olmadığı,
b) Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul açılacak binalardan kapıdan kapıya en az yüz metre mesafede, özel eğitim okulları ile diğer özel öğretim kurumlarının açılacağı binalarda ise yukarıda belirtilen türdeki iş yerlerinin aynı binada yer alıp almadığı,
c) Okul açılacak olan binaların bahçesinin, Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olup olmadığı,
ç) İlköğretim, özel eğitim ve ortaöğretim okulu açılacak binaların müstakil ve tamamının kullanım hakkının okula ait olup olmadığı,
d) Genel Müdürlükçe yönerge ile belirlenecek standartlarda belirtilen bölümlerden hangileri varsa sayıları ve ebatları ile bu bölümlerin her birinin kaç öğrenci/kursiyer için yeterli olduğu, bunlara göre kurumun toplam gündüzlü ve yatılı öğrenci kapasitesinin ne olabileceği,
e) Okullar için, Bakanlıkça onaylanmak üzere kurumca hazırlanmış kurum yönetmeliğinin bulunup bulunmadığı,
f) Resmî benzeri olmayan, farklı öğretim programlarının onaylandığı, Talim ve Terbiye Kurulu Kararının tarihi ve sayısı,
g) Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki dersleri okutması gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme tekliflerinin ve kurum öğretime başladığında ise gerekli tüm personele çalışma izni tekliflerinin yapılacağına dair taahhütnamenin bulunup bulunmadığı,
ğ) Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda açılacak olan kurum için belirtilen araç-gerecin bulunup bulunmadığı,
h) Motorlu taşıt sürücü kursları için, uygun direksiyon eğitim alanı raporu ve elektrik projesinin olup olmadığı
tespit edilerek raporda ayrıntılı şekilde belirtilir.
(3) Raporda; belirtilen şartların yerine getirildiğinin ve kurumun açılmasında bir sakınca bulunmadığının belirtilmesi hâlinde, özel okullar dışındaki özel öğretim kurumlarına 5 iş günü içinde valilikçe kurum açma izni verilir. Açılması uygun görülen özel okullara ilişkin başvurular ise ekleriyle birlikte kurum açma izni verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen okul öncesi eğitim ve ilköğretim seviyesindeki okullara 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Ortaöğretim seviyesindeki okullar için Bakanlık müfettişlerince düzenlenecek rapora göre Bakanlıkça 5 iş günü içinde kurum açma izni verilir. Bu süre, Bakanlıkça verilecek kurum açma izinlerinde raporun veya valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren hesaplanır. Raporda eksiklikler belirtilmiş ise bu eksikliklerin giderilmesi için kurucu veya kurucu temsilcisinin taahhüdü doğrultusunda valilikçe en fazla 30 gün ek süre verilebilir.
(4) Kurum açma izin talebinin valilikçe reddedilmesi hâlinde, kurucu ve kurucu temsilcileri tarafından taleplerinin reddine ilişkin işlemin tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde; kurum açma başvurusunda istenilen belgeler, valilikçe düzenlenen rapor ve talebin reddine ilişkin yazının da ekinde bulunduğu bir dilekçe ile Bakanlığa itirazda bulunulabilir. İtiraz, Genel Müdürlük evrakına giriş tarihinden itibaren 15 iş günü içinde karara bağlanır.
(5) Valiliklerce denizcilik veya havacılık gibi kurslara verilen kurum açma izninin bir örneği ilgili kurum ve kuruluşlara, motorlu taşıt sürücü kurslarına verilen kurum açma izninin bir örneği ise il emniyet müdürlüğüne gönderilir.
Ad verme
MADDE 7 – (1) Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir.
(2) Özel öğretim kurumu adları, kurum açma izni ile birlikte verilir. Kurumların adları, birinci fıkraya uygun olmak şartıyla kurum açma iznini veren merciin onayı ile değiştirilebilir. >>> YAZININ DEVAMI BURADA < <<

kapasite raporu nasıl düzenlenir

kapasite raporu nasıl düzenlenir?
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE RAPORU KRİTERLERİ
IV. KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
1. Formlar
1.1 Kapasite raporları; Birlikçe bastırılarak odalara gönderilen veya odalarca örneğine uygun hazırlanmış şekilde bilgisayarda yazılan A-4 ebadında formlara göre düzenlenir.
1.2 Kapasite raporları üç nüsha düzenlenir. Bir adedi firmaya verilmek üzere iki adedi Odaya gönderilir. Bir adedi de Birliğimizde taranarak imaj ve asıl nüsha olarak saklanır. Odalar firmaya asıl nüsha vermeyecek ise iki nüsha olarak düzenleyebilir. (B.Y.K. Kararı : 2005/89)
1.3 Kapasite raporlarının her nüshası; firma bilgilerinin olduğu tablo önde , Oda Onay Hanesi ile Birlik Onay Hanesi bulunan tablo (Tablo IV) en arkada , ek sayfalar da bu iki tablonun içinde bulunacak şekilde düzenlenir ve dağılmasını önleyecek şekilde nüshalar ayrı ayrı tel zımba ile tutturulur.
2.Eksperler
:
2.1 Kapasite raporunu düzenleyecek eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis, diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur.
2. 2. Odalar gerekli gördüğü takdirde bu heyete bir mühendis ile meslek grubundan bir müşahit ilave edebilir.
2.3 Konuyla ilgili mühendis bulunamadığı veya işyerinin özelliğinden dolayı kapasite raporu düzenlenmesinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle en yakın odalardan veya Birlikten eksper mühendis talep edebilir.
2.4 Odalarda eksper olarak görev yapan mühendislerin, odalarda istihdam edilmesi veya odanın yetkili kılması gerekir.
2.5 Kapasite raporlarını imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.
2.6 Firmalarda çalışan mühendisler, kendi çalıştıkları firmaların kapasite raporunun tanziminde eksper olarak görev yapamazlar.
3. Kiral
ık Makina ve Tesisat :
3.1 Kısmen veya tamamen kiralanmış makina ve tesisat için kira mukavelesinde belirtilen kira başlangıç ve bitiş tarihleri ile kimden veya hangi firmadan kiralandığı eksper heyetince tesbit edilir. Raporun makina ve tesisatın yazıldığı tablonunun (Tablo I ) hemen altına bu bilgi yazılır. Kira mukavelelerinin odalarda muhafaza edilmesi , Birliğe gönderilmemesi gerekir.
3.2 Makina ve tesisatın kira mukavelesi bir yıldan az olmayacaktır. Kira müddeti bir yıldan fazla üç yıldan az ise geçerlilik süresi kira mukavelesinin bitiş tarihi olacaktır.
3.3 Kapasite raporlarının bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmamaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Ancak bu konudaki nihai karar Birliğe aittir.
3.4 Makina ve tesisatın kira süresi üç yıldan fazla ise kapasite raporunun Birlikçe onayından itibaren üç yıllık geçerlilik süresi verilir.
3.5 Arazi ve/veya bina kiralık ise bu durum geçerlilik süresini etkilemez. Böyle durumlarda kapasite raporunun “Sermaye Kıymetler Durumu “ tablosunda kiralık olan taşınmazlarla ilgili değer yazılmaz.
3.6 Makina ve tesisat için “ Finansal Kiralama ( Leasing) ” yapılmış ise (3.1.) ‘ e göre işlem yapılır.
4. Geçerlilik
Süresi:
4.1 Odalarca tanzim edilen kapasite raporları tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde incelenmek ve onaylanmak üzere Birliğe gönderilir. Birlik en geç bir ay içinde odalara bilgi verir.
4.2 Kapasite raporlarının geçerlilik süresi Birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır. Firmanın mağduriyetine sebebiyet vermemek için bu sürenin bitiminden önce kapasite raporunun yenilenmesine gereken titizlik gösterilmelidir.
4.3 Tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tasdik edilmek üzere Birliğe gönderilmeyen kapasite raporlarının geçerlilik süresi raporun tarihi ile başlar. Ancak rapor tarihi ile Birliğe gelme tarihi arasındaki süre bir aydan fazla ise Birlik odadan ekspertizin yeniden yapılmasını talep edebilir.
4.4 Yazışmalarla süre kaybı halinde Birlik tasdik tarihi geçerlilik süresi başlangıcıdır.
5.Ön Kapasite
Raporları :
5.1 Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.
5.2 Ön kapasite yaptırmak belirli bir mükellefiyet olmayıp üyelerin taleplerine bağlıdır.
5.3 Ön kapasite tesbiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hududları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.
5.4 Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.
5.5 Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi.
5.6 Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,
5.7 Makina ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. İthal makinalar için 5.5.Maddeki şartların sağlanması şarttır.
5.8 Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere) bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati kapasitesini yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.
5.9 Aynı tesis için ikinci bir ön kapasite tesbiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.
5.10 Ön kapasite raporu düzenlenmesinde mevcut kriterlere uyularak kapasite hesapları yapılır ve kapasite raporu düzenlenir. Kriter mevcut değil ise kapasite hesapları fizibilite değerlerine göre veya tahmini üretim programına göre ve genel kapasite raporları tesbit kriterleri dahilinde yapılır.
5.11 Ön kapasite raporları düzenlenirken binanın, elektrik ve su bağlantılarının durumu, yerli makinaların montajına başlanması ve ithal makinalarla ilgili akreditif açılması durumlarıyla ilgili yukarıda maddelerde geçen açıklamalar dikkate alınarak, kapasite raporunun “Kapasite Hesabı” tablosunda hesaplardan önce bu açıklamaların mutlaka yazılması şarttır.
6. Geçici Kapasite
Raporları :
6.1 Ön Kapasite Raporu düzenlenmiş, ancak montajını bu süre içerisinde tamamlayamayan veya geçerli nedeni olan tesislere , tesisin son durumuna göre bir yıl süreli olmak üzere ve kapasite raporunda yıllık tüketim kapasitesi (Tablo IV ) bölümünün alt kısmına gerekçesi yazılmak koşuluyla geçici kapasite raporu düzenlenebilir.
6.2 Geçici kapasite raporları, kriteri hazırlık safhasında olanlar ile, işletmede üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde ve ilgili Odanın bu durumu bildirerek Birlikten talep etmesi halinde geçici olarak onaylanabilir. Ancak bu gibi hallerde kapasite raporunun ne kadar süre ile geçerli olduğu Birlikçe Tablo IV’ de belirtilir.
6.3 Bu süre belirtilmeyip sadece “geçici olarak onaylanmıştır“ ibaresini taşıyan kapasite raporları sadece bir yıl süre ile geçerlidir.
6.4 Bu sürelerin bitiminden önce kapasite raporlarının, raporu tanzim eden oda tarafından kati kapasite raporu haline dönüştürülmesi için yenilenmesi gerekir.

7. Serbest Bölgelerdeki Firmalara Kapasite Raporu Düzenlenmesi ( B.Y.K. Kararı : 2005/1130)

7.1 Serbest Bölgelerdeki yabancı firmalara, ilgili Sanayi Odaları tarafından üyelik şartı aranmaksızın, Dış Ticaret Müsteşarlık tarafından verilen faaliyet ruhsatı esas alınmak suretiyle kapasite raporu verilebilir.

V. KAPASİTE KRİTERLERİNİ UYGULAMA ESAS VE YÖNTEMLERİ :
Kapasite tesbiti yapılırken tesisin günde 8 saat, yılda 300 gün çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır.
Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde 24 saat üzerinden kapasite tesbiti yapılır. (Örneğin; seramik fabrikaları, çimento fabrikaları, ark ocakları, cam fabrikaları, petrol rafinerileri, tuğla kiremit fabrikaları ile sentetik iplik ve sentetik elyaf fabrikalarında olduğu gibi.)
300 günün üzerinde çalışma zorunluğu olan bir kısım tesislerde (seramik, cam, çimento vb. gibi) bu zorunluluk belirtilerek kapasite tesbiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.
KAPASİTE TESBİT YÖNTEMLERİ:
1. Kapasite raporlarının tanziminde Kapasite Esasları Kitabında belirtilen esaslar ile Birlikçe yapılacak duyurularda belirtilen prensip, tarif , yöntem ve kriterlere uyulması şarttır.
2. Bu kitapta, kapasite tesbiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.
3.Tesbit edilmiş bir kriter mevcut değilse;
Üretimin çeşitli safhalarında ( bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, imalat, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tesbit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.
İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.
Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tesbit yapılabilir. (Maden çıkartılması, tiner, neft gibi imalatlar, kağıt vb. kesim işlemleri) Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25’i geçmemelidir.
4. Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.
5. Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makina ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işci kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.
6. Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.
7. Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenemez. (Örnek : komple yağ tesisleri, un ve yem fabrikaları, çimento fabrikaları, vb.)
Seri İmalat Tanımı :
Seri halde yapılan üretim için tezgah ve yardımcı makinalar ile yeterli sayıda çalışan işçilerden oluşan bant sistemi veya planlanan üretime göre dizilmiş tezgah grubunun olması şartı ile, kapasite hesabı eksper tesbitleri de göz önüne alınarak seri üretim olarak hesaplanır.
Teknolojik Zorunluluk
:
İmalat durdurulduğu zaman, makina ve tesisatta büyük hasar meydana gelir ve işletmede büyük hammadde ve enerji kayıplarına neden olunursa, o işletmede teknolojik zorunluluk vardır. Bu nedenle imalat günde üç vardiya devam eder.
VI. KAPASİTE RAPORUNDA YER ALAN TERİMLERİN TANIMI VE ODALARCA DOLDURULMASI ESASLARI :
1. Odası : Kapasite raporunu tanzime yetkili Odanın ismi,
2. Sanayi Sicil No : Varsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Sanayi Sicil Numarası,
3. Ticaret Sicil No : Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen numara,
4. Oda Sicil No : Odaların kendi bünyelerinde üyelerine verdikleri numara,
5. Ön kapasite raporları için büyük harflerle “ÖN” kelimesi kapasite raporu ibaresinin üst ortasına ve her sayfasına yazılır.
6. Rapor Tarihi : Kapasite raporunun tanzimi tarihi, Oda tarafından verilecek ,
7. Rapor No : Odanın kendi bünyesinde kapasite raporlarına verdiği sıra numarası,
8. Firma Ünvanı : Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen ünvan,
9. İş Yeri ve Büro Adresi: Firmanın işyeri ile büro olarak kullandığı yerin açık adresi (il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, bina ve daire no’su veya ada ve parsel no’su vb.)
10. Telefon ve faks numaraları :Alan koduyla birlikte işyeri ve büro telefon ve telefaks numaraları yazılacak. Ayrıca e-mail ve internet adresi de yazılabilir.
11. Üretim Konusu : Firmanın ürettiği başlıca mamullerdir. (Tablo II’deki üretimleri kapsayan mamullerin genel adı),
12. İşyeri Durumu : Tesisin üzerine kurulduğu arazi sahası, kullanılan kapalı saha (katlar dahil) (M2) inşaatın tipi (çelik kontrüksiyon, betonarme, karkas v.b)ve mal sahibi veya kiracı olduğu,
13. Sermaye Kıymetler Durumu: Arazi ve bina ile makina ve tesisat değerleri, diğer sabit kıymetler ve döner sermaye, firmaların ilgili belge ve kayıtlarına göre beyan edecekleri değerler dikkate alınarak doldurulur.
Kiralık olan arazi ve bina ile makina ve tesisat değerleri yazılmayacaktır.
Tescilli sermaye firmanın Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen sermayesidir.
Şahıs firmalarında tescilli sermaye beyan esası üzerinden alınır.
14. Personel Durumu :Firmanın Sosyal Sigortalar Kurumu’na verdiği prim bordrolarında yer alan mühendis, teknisyen, usta, işçi ve idari personelin ortalama sayısı, yeni kurulan tesislerde ekspertiz tarihindeki sigortalı personel sayısı, ön kapasite raporlarında ise, varsa fizibilite raporundaki işçi sayısı, yoksa eksper heyetince uygun görülecek sayı yazılır.
Çıraklık mukavelesi ile çırak çalıştıran iş yerlerindeki mukaveleli çırak adedi işçi sütununun altına ilave edilir. Bu çıraklar kapasiteye tesir eden hesaplamalarda dikkate alınmaz.
15. Yabancı Sermaye : Kapasite ile ilgili tesiste yabancı sermaye varsa ülkesi ve sermaye oranı belirtilir.
16. Gayri Maddi Hak : Gayri maddi haklardan herhangi birini kullanıyorsa o kutu işaretlenir ve sağ tarafa ülkesi yazılır.
17. Kalite Kontrol Cihazı, Labaratuvarı ve Arıtma Tesisi : Varsa kare işaretlenir.
18. Makina ve Tesisat (Tablo I): Tesiste mevcut makina ve teçhizatın ismi, teknik özellikleri ve kapasite hesaplanmasında esas alınan tüm bilgiler her makina ve teçhizat için ayrı ayrı belirtilecektir.
Şayet makina ve teçhizat bu sahifeye sığmazsa ek sahife kullanılabilir.
Kapasite Esasları kitabında puanlamayı gerektiren makina ve cihazlar için puanlar yazılır. Yerli veya ithal makinalar durumuna göre işaretlenir. Motor gücü, beygir gücü cinsinden (HP) yazılır. Motor gücünün dışında elektrik enerjisi ile çalışan bir cihaz mevcut ise (rezistans kaynak trafoları gibi) bunları da çektiği elektrik enerjisi KW cinsinden yazılır. Puanlar, motor güçleri ve çekilen enerji miktarları eksperler tarafından toplanarak toplam hanesine yazılacaktır.
Diğer taraftan tesiste mevcut kontrol labaratuvarı cihaz ve aletleri belirtilir.
Tesiste kiralanmış makina ve tesisat varsa Tablo I’in altına “Kiralanmış Makina ve Tesisat başlığı ilave edelir ve kiralama süresi sonu ve kiraya veren firmanın T.Sicil No’su ve ünvanı da açıklanır.
Kiraya veren firmanın geçerli kapasite raporu varsa ve kalan makina-tesisat ile üretime devam edebiliyorsa, kiraya verilen makina tesisat Tablo I’ den çıkarılarak yeni kapasite raporu düzenlenir. Veya kapasite raporunda kiraya verilen makina ve tesisatın üretimi ile ilgili bölümü içeren iptal yazısı gönderilir. Kapasite raporundaki diğer kısımlar geçerliliğini korur. Firmanın makina ve tesisatının tamamı kiraya verilmiş veya eldeki makina tesisat ile üretime devam edemeyecek durumda ise Oda kapasite raporunun iptali ile ilgili (Ek: 3) yazısını Birliğe gönderir.
19. Kapasite hesaplama tablosu (Tablo III): Firmaya ait kapasite raporunun hangi maksatla düzenlendiği; ön kapasite, ilk kapasite (oda ve ünvan değişikliği), yenileme (süre dolumu), Tevsi durumlarında kutular işaretlenir. Bu tabloda kapasite hesapları, kapasite esasları kitabında belirtilen yöntem ve kriterlere göre yapılmalıdır.
20. Üretilen Mallar (Tablo II) : Bu tabloya; üretilen malın ismi, özelliği miktarı ve birimleri Tablo III’deki hesaplamalar göz önünde tutularak genel tanımlardan kaçmak suretiyle ayrı ayrı yazılmalıdır.
21. Yıllık Tüketim Kapasitesi (Tablo IV) : Kapasite hesap tablosunda ve neticeleri gösterilmiş olan ana ve yardımcı tüketim maddeleri ile ambalaj maddelerinin cinsleri birimleri ve miktarları ayrı ayrı (rakamla ve yazıyla) yazılır. Ana ve yardımcı madde isimlerinin yazılmasında o maddelerin teknik isimlerinin yazılmasına dikkat edilmeli, marka ticari ve özel isimlerden kaçınmalıdır.
22. Eksper heyeti tarafından düzenlenen kapasite raporları Oda yetkililerince tetkik edilip, kaç sahifeden ibaret olduğu ve varsa o firmaya ait eski kapasite raporunun Birlikçe verilmiş onay tarihi ve no’su da yazılmak suretiyle “eski kapasite raporunu hükümsüz kılar” kısmı doldurulur. Oda onay hanesi, Oda mührü veya kaşesi ile mühürlenip imzalanır. İmza atanların mutlaka isim ve ünvanları yazılmalıdır.
23. Matbu kapasite raporlarına sahife ilavesi yapıldığı takdirde, her ilave sahifenin baş kısmına Odası ve firma ünvanı açık olarak yazılmalı ve bu ek sahifeler Oda mühürü veya kaşesi ile mühürlenmelidir.
24. Tanzim edilmiş olan bu kapasite raporlarına örneği ilişik sevk yazısı ile Oda tarafından Birliğe gönderilir. Birliğe gönderilecek kapasite raporlarında her firma için ayrı ayrı sevk yazısı düzenlenecektir. (EK. 1)
25. Kapasite raporları ile ilgili olarak Birliğimize yapılacak müracaatlarda Birliğin onay tarih ve numarası mutlaka belirtilecektir.
26. Kapasite raporları bilgisayarda veya daktiloda okunaklı bir şekilde doldurulması, eksperlerce raporlarda yapılan düzeltmelerin parafe edilerek mühürlenmesi gerekir.
27. Kapasite raporlarının onaylanması aşamasında Oda onayı aranacaktır. Fotokopilerin onayında ise Birlikçe onaylanmış nüshalardan çekilen fotokopiler “Aslının Aynı” kaşesi basılarak onaylanacaktır.

ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE RAPORU UYGULAMA DETAYI
IV. KAPASİTE RAPORLARININ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
1. Formlar

1.1 Kapasite raporları; Birlikçe bastırılarak odalara gönderilen veya odalarca örneğine uygun hazırlanmış şekilde bilgisayarda yazılan A-4 ebadında formlara göre düzenlenir.
1.2 Kapasite raporları üç nüsha düzenlenir. Bir adedi firmaya verilmek üzere iki adedi Odaya gönderilir. Bir adedi de Birliğimizde taranarak imaj ve asıl nüsha olarak saklanır. Odalar firmaya asıl nüsha vermeyecek ise iki nüsha olarak düzenleyebilir. (B.Y.K. Kararı : 2005/89)
1.3 Kapasite raporlarının her nüshası; firma bilgilerinin olduğu tablo önde , Oda Onay Hanesi ile Birlik Onay Hanesi bulunan tablo (Tablo IV) en arkada , ek sayfalar da bu iki tablonun içinde bulunacak şekilde düzenlenir ve dağılmasını önleyecek şekilde nüshalar ayrı ayrı tel zımba ile tutturulur.
2.Eksperler
:
2.1 Kapasite raporunu düzenleyecek eksper heyeti, birisi üretim konusuyla ilgili mühendis, diğeri de odanın memuru raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur.
2. 2. Odalar gerekli gördüğü takdirde bu heyete bir mühendis ile meslek grubundan bir müşahit ilave edebilir.
2.3 Konuyla ilgili mühendis bulunamadığı veya işyerinin özelliğinden dolayı kapasite raporu düzenlenmesinde karşılaşılan zorluklar nedeniyle en yakın odalardan veya Birlikten eksper mühendis talep edebilir.
2.4 Odalarda eksper olarak görev yapan mühendislerin, odalarda istihdam edilmesi veya odanın yetkili kılması gerekir.
2.5 Kapasite raporlarını imalat konusuyla ilgili mühendisin tanzim etmesi esastır.
2.6 Firmalarda çalışan mühendisler, kendi çalıştıkları firmaların kapasite raporunun tanziminde eksper olarak görev yapamazlar.
3. Kiral
ık Makina ve Tesisat :
3.1 Kısmen veya tamamen kiralanmış makina ve tesisat için kira mukavelesinde belirtilen kira başlangıç ve bitiş tarihleri ile kimden veya hangi firmadan kiralandığı eksper heyetince tesbit edilir. Raporun makina ve tesisatın yazıldığı tablonunun (Tablo I ) hemen altına bu bilgi yazılır. Kira mukavelelerinin odalarda muhafaza edilmesi , Birliğe gönderilmemesi gerekir.
3.2 Makina ve tesisatın kira mukavelesi bir yıldan az olmayacaktır. Kira müddeti bir yıldan fazla üç yıldan az ise geçerlilik süresi kira mukavelesinin bitiş tarihi olacaktır.
3.3 Kapasite raporlarının bir yıldan az bir geçerlilik süresiyle onaylanmamaması esastır. Raporun düzenlenmesi ve onaylanması sırasındaki makul zaman kaybı dikkate alınarak bir yıldan az bir süre ile onaylanabilir. Ancak bu konudaki nihai karar Birliğe aittir.
3.4 Makina ve tesisatın kira süresi üç yıldan fazla ise kapasite raporunun Birlikçe onayından itibaren üç yıllık geçerlilik süresi verilir.
3.5 Arazi ve/veya bina kiralık ise bu durum geçerlilik süresini etkilemez. Böyle durumlarda kapasite raporunun “Sermaye Kıymetler Durumu “ tablosunda kiralık olan taşınmazlarla ilgili değer yazılmaz.
3.6 Makina ve tesisat için “ Finansal Kiralama ( Leasing) ” yapılmış ise (3.1.) ‘ e göre işlem yapılır.
4. Geçerlilik
Süresi:
4.1 Odalarca tanzim edilen kapasite raporları tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde incelenmek ve onaylanmak üzere Birliğe gönderilir. Birlik en geç bir ay içinde odalara bilgi verir.
4.2 Kapasite raporlarının geçerlilik süresi Birliğin tasdik tarihinden itibaren üç yıldır. Firmanın mağduriyetine sebebiyet vermemek için bu sürenin bitiminden önce kapasite raporunun yenilenmesine gereken titizlik gösterilmelidir.
4.3 Tanzim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tasdik edilmek üzere Birliğe gönderilmeyen kapasite raporlarının geçerlilik süresi raporun tarihi ile başlar. Ancak rapor tarihi ile Birliğe gelme tarihi arasındaki süre bir aydan fazla ise Birlik odadan ekspertizin yeniden yapılmasını talep edebilir.
4.4 Yazışmalarla süre kaybı halinde Birlik tasdik tarihi geçerlilik süresi başlangıcıdır.
5.Ön Kapasite
Raporları :
5.1 Ön kapasite raporu, tamamen yeni kurulmakta olan işletmeler için düzenlenir.
5.2 Ön kapasite yaptırmak belirli bir mükellefiyet olmayıp üyelerin taleplerine bağlıdır.
5.3 Ön kapasite tesbiti için odaya yapılacak talepte, işyerinin Odaya tescil ettirilmesi, binanın inşaatının tamamlanma aşamasında veya kiralanmış olması şarttır. Bu husus resmi vesikalarla belgelendirilmelidir. Bu vesikalar kiralamada mukavele, diğer hallerde arazi veya bina mülkiyetinin tapusu, inşaatta ise belediyeden, belediye hududları dışında ise ilgili mercilerden alınmış ruhsat ve tasdikli projedir.
5.4 Ayrıca, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması veya teminine dair ilgili kurumlarla mukavele yapılmış bulunması şarttır.
5.5 Ön kapasite talebinde yer alan makina ve tesisatın tamamı ithal yolu ile temin ediliyorsa; gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin açıldığının belgelendirilmesi.
5.6 Tamamı yurt içinden temin edilmiş olan makina ve tesisatın, talep sahibi üyenin Odaya tescil ettirilmiş işyerinde mevcut veya imalatçı firma ile sipariş anlaşmasının olması ve talep sahibi firma mülkiyetinde bulunduğunun belgelendirilmesi,
5.7 Makina ve tesisatın kısmen yurt dışından, kısmen de yurt içinden temin edilmesi halinde; yurt içinden temin olunanların imalatı tamamlayan makineler olması esastır. İthal makinalar için 5.5.Maddeki şartların sağlanması şarttır.
5.8 Bu raporların kapasite yönünden geçerlilik süresi (yukarıdaki şartlar geçerli olmak üzere) bir yıldır. Bu süre içinde kurulup çalışmaya başlamayan ve bu sebeple kati kapasitesini yaptırmamış olan tesislerin ön kapasiteleri iptal olunur.
5.9 Aynı tesis için ikinci bir ön kapasite tesbiti yapılamaz ve rapor tanzim edilemez.
5.10 Ön kapasite raporu düzenlenmesinde mevcut kriterlere uyularak kapasite hesapları yapılır ve kapasite raporu düzenlenir. Kriter mevcut değil ise kapasite hesapları fizibilite değerlerine göre veya tahmini üretim programına göre ve genel kapasite raporları tesbit kriterleri dahilinde yapılır.
5.11 Ön kapasite raporları düzenlenirken binanın, elektrik ve su bağlantılarının durumu, yerli makinaların montajına başlanması ve ithal makinalarla ilgili akreditif açılması durumlarıyla ilgili yukarıda maddelerde geçen açıklamalar dikkate alınarak, kapasite raporunun “Kapasite Hesabı” tablosunda hesaplardan önce bu açıklamaların mutlaka yazılması şarttır.
6. Geçici Kapasite
Raporları :
6.1 Ön Kapasite Raporu düzenlenmiş, ancak montajını bu süre içerisinde tamamlayamayan veya geçerli nedeni olan tesislere , tesisin son durumuna göre bir yıl süreli olmak üzere ve kapasite raporunda yıllık tüketim kapasitesi (Tablo IV ) bölümünün alt kısmına gerekçesi yazılmak koşuluyla geçici kapasite raporu düzenlenebilir.
6.2 Geçici kapasite raporları, kriteri hazırlık safhasında olanlar ile, işletmede üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde ve ilgili Odanın bu durumu bildirerek Birlikten talep etmesi halinde geçici olarak onaylanabilir. Ancak bu gibi hallerde kapasite raporunun ne kadar süre ile geçerli olduğu Birlikçe Tablo IV’ de belirtilir.
6.3 Bu süre belirtilmeyip sadece “geçici olarak onaylanmıştır“ ibaresini taşıyan kapasite raporları sadece bir yıl süre ile geçerlidir.
6.4 Bu sürelerin bitiminden önce kapasite raporlarının, raporu tanzim eden oda tarafından kati kapasite raporu haline dönüştürülmesi için yenilenmesi gerekir.

7. Serbest Bölgelerdeki Firmalara Kapasite Raporu Düzenlenmesi ( B.Y.K. Kararı : 2005/1130)

7.1 Serbest Bölgelerdeki yabancı firmalara, ilgili Sanayi Odaları tarafından üyelik şartı aranmaksızın, Dış Ticaret Müsteşarlık tarafından verilen faaliyet ruhsatı esas alınmak suretiyle kapasite raporu verilebilir.

V. KAPASİTE KRİTERLERİNİ UYGULAMA ESAS VE YÖNTEMLERİ :
Kapasite tesbiti yapılırken tesisin günde 8 saat, yılda 300 gün çalıştığı kabul edilir. Üretim kapasitesi ile ham ve yardımcı madde ihtiyaçları bu esasa göre hesaplanır.
Teknolojik sebeplerden ötürü kesintisiz çalışma zorunluluğu bulunan tesislerde, bu husus belirtilerek, günde 24 saat üzerinden kapasite tesbiti yapılır. (Örneğin; seramik fabrikaları, çimento fabrikaları, ark ocakları, cam fabrikaları, petrol rafinerileri, tuğla kiremit fabrikaları ile sentetik iplik ve sentetik elyaf fabrikalarında olduğu gibi.)
300 günün üzerinde çalışma zorunluğu olan bir kısım tesislerde (seramik, cam, çimento vb. gibi) bu zorunluluk belirtilerek kapasite tesbiti yapılabilir. Ancak bu tesislerin, tamir ve bakım için zorunlu duraklamaları da göz önüne alınmalıdır.
KAPASİTE TESBİT YÖNTEMLERİ:
1. Kapasite raporlarının tanziminde Kapasite Esasları Kitabında belirtilen esaslar ile Birlikçe yapılacak duyurularda belirtilen prensip, tarif , yöntem ve kriterlere uyulması şarttır.
2. Bu kitapta, kapasite tesbiti için kriter mevcut ise, bu kriterler dikkate alınarak üretim ham ve yardımcı madde kapasiteleri hesaplanır.
3.Tesbit edilmiş bir kriter mevcut değilse;
Üretimin çeşitli safhalarında ( bu safhalar genellikle hammadde hazırlama, şekillendirme, imalat, ambalajlama safhalarıdır) kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılarak kapasite tesbit edilir. Darboğaz araştırması yapılırken kapalı ve açık sahanın yükleme, boşaltma, hammadde ve mamul madde depolama işlemlerine elverişli olup olmadığının araştırılması gerekmektedir.
İmalat belirli bir formüle göre cereyan ediyor ise, bu formül yardımıyla reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı yapılabilir.
Yukarıda belirtilen durumlara uymayan hallerde son yılın (şayet varsa son üç yılın) fiili üretim ve sarfiyatı esas alınır ve eksperin uygun bulduğu bir gelişme payı ilavesiyle bir tesbit yapılabilir. (Maden çıkartılması, tiner, neft gibi imalatlar, kağıt vb. kesim işlemleri) Ancak bu gelişme payı hiçbir zaman % 25’i geçmemelidir.
4. Fason iş yaptıran firmalara kapasite raporu düzenlenemez.
5. Aynı çatı altında birden fazla firmaya ait işyeri mevcut ise ve her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenmesi talep edildiğinde, makina ve tesisatın bina içinde birden fazla işyeri olduğu görüntüsünü vermesi, muhasebe ve işci kayıtlarının farklı olmasına dikkat edilmesi gerekir.
6. Aynı firmanın farklı yerlerde işyerleri bulunduğu takdirde her biri için ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenebilir. Ancak aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilmesi gerekir.
7. Komple sınai tesislerin bir bölümünün kiraya verilmesi halinde, kiralayan firmalara veya taşeron firmalara kapasite raporu düzenlenemez. (Örnek : komple yağ tesisleri, un ve yem fabrikaları, çimento fabrikaları, vb.)
Seri İmalat Tanımı :
Seri halde yapılan üretim için tezgah ve yardımcı makinalar ile yeterli sayıda çalışan işçilerden oluşan bant sistemi veya planlanan üretime göre dizilmiş tezgah grubunun olması şartı ile, kapasite hesabı eksper tesbitleri de göz önüne alınarak seri üretim olarak hesaplanır.
Teknolojik Zorunluluk
:
İmalat durdurulduğu zaman, makina ve tesisatta büyük hasar meydana gelir ve işletmede büyük hammadde ve enerji kayıplarına neden olunursa, o işletmede teknolojik zorunluluk vardır. Bu nedenle imalat günde üç vardiya devam eder.
VI. KAPASİTE RAPORUNDA YER ALAN TERİMLERİN TANIMI VE ODALARCA DOLDURULMASI ESASLARI :
1. Odası : Kapasite raporunu tanzime yetkili Odanın ismi,
2. Sanayi Sicil No : Varsa Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen Sanayi Sicil Numarası,
3. Ticaret Sicil No : Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen numara,
4. Oda Sicil No : Odaların kendi bünyelerinde üyelerine verdikleri numara,
5. Ön kapasite raporları için büyük harflerle “ÖN” kelimesi kapasite raporu ibaresinin üst ortasına ve her sayfasına yazılır.
6. Rapor Tarihi : Kapasite raporunun tanzimi tarihi, Oda tarafından verilecek ,
7. Rapor No : Odanın kendi bünyesinde kapasite raporlarına verdiği sıra numarası,
8. Firma Ünvanı : Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen ünvan,
9. İş Yeri ve Büro Adresi: Firmanın işyeri ile büro olarak kullandığı yerin açık adresi (il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, bina ve daire no’su veya ada ve parsel no’su vb.)
10. Telefon ve faks numaraları :Alan koduyla birlikte işyeri ve büro telefon ve telefaks numaraları yazılacak. Ayrıca e-mail ve internet adresi de yazılabilir.
11. Üretim Konusu : Firmanın ürettiği başlıca mamullerdir. (Tablo II’deki üretimleri kapsayan mamullerin genel adı),
12. İşyeri Durumu : Tesisin üzerine kurulduğu arazi sahası, kullanılan kapalı saha (katlar dahil) (M2) inşaatın tipi (çelik kontrüksiyon, betonarme, karkas v.b)ve mal sahibi veya kiracı olduğu,
13. Sermaye Kıymetler Durumu: Arazi ve bina ile makina ve tesisat değerleri, diğer sabit kıymetler ve döner sermaye, firmaların ilgili belge ve kayıtlarına göre beyan edecekleri değerler dikkate alınarak doldurulur.
Kiralık olan arazi ve bina ile makina ve tesisat değerleri yazılmayacaktır.
Tescilli sermaye firmanın Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen sermayesidir.
Şahıs firmalarında tescilli sermaye beyan esası üzerinden alınır.
14. Personel Durumu :Firmanın Sosyal Sigortalar Kurumu’na verdiği prim bordrolarında yer alan mühendis, teknisyen, usta, işçi ve idari personelin ortalama sayısı, yeni kurulan tesislerde ekspertiz tarihindeki sigortalı personel sayısı, ön kapasite raporlarında ise, varsa fizibilite raporundaki işçi sayısı, yoksa eksper heyetince uygun görülecek sayı yazılır.
Çıraklık mukavelesi ile çırak çalıştıran iş yerlerindeki mukaveleli çırak adedi işçi sütununun altına ilave edilir. Bu çıraklar kapasiteye tesir eden hesaplamalarda dikkate alınmaz.
15. Yabancı Sermaye : Kapasite ile ilgili tesiste yabancı sermaye varsa ülkesi ve sermaye oranı belirtilir.
16. Gayri Maddi Hak : Gayri maddi haklardan herhangi birini kullanıyorsa o kutu işaretlenir ve sağ tarafa ülkesi yazılır.
17. Kalite Kontrol Cihazı, Labaratuvarı ve Arıtma Tesisi : Varsa kare işaretlenir.
18. Makina ve Tesisat (Tablo I): Tesiste mevcut makina ve teçhizatın ismi, teknik özellikleri ve kapasite hesaplanmasında esas alınan tüm bilgiler her makina ve teçhizat için ayrı ayrı belirtilecektir.
Şayet makina ve teçhizat bu sahifeye sığmazsa ek sahife kullanılabilir.
Kapasite Esasları kitabında puanlamayı gerektiren makina ve cihazlar için puanlar yazılır. Yerli veya ithal makinalar durumuna göre işaretlenir. Motor gücü, beygir gücü cinsinden (HP) yazılır. Motor gücünün dışında elektrik enerjisi ile çalışan bir cihaz mevcut ise (rezistans kaynak trafoları gibi) bunları da çektiği elektrik enerjisi KW cinsinden yazılır. Puanlar, motor güçleri ve çekilen enerji miktarları eksperler tarafından toplanarak toplam hanesine yazılacaktır.
Diğer taraftan tesiste mevcut kontrol labaratuvarı cihaz ve aletleri belirtilir.
Tesiste kiralanmış makina ve tesisat varsa Tablo I’in altına “Kiralanmış Makina ve Tesisat başlığı ilave edelir ve kiralama süresi sonu ve kiraya veren firmanın T.Sicil No’su ve ünvanı da açıklanır.
Kiraya veren firmanın geçerli kapasite raporu varsa ve kalan makina-tesisat ile üretime devam edebiliyorsa, kiraya verilen makina tesisat Tablo I’ den çıkarılarak yeni kapasite raporu düzenlenir. Veya kapasite raporunda kiraya verilen makina ve tesisatın üretimi ile ilgili bölümü içeren iptal yazısı gönderilir. Kapasite raporundaki diğer kısımlar geçerliliğini korur. Firmanın makina ve tesisatının tamamı kiraya verilmiş veya eldeki makina tesisat ile üretime devam edemeyecek durumda ise Oda kapasite raporunun iptali ile ilgili (Ek: 3) yazısını Birliğe gönderir.
19. Kapasite hesaplama tablosu (Tablo III): Firmaya ait kapasite raporunun hangi maksatla düzenlendiği; ön kapasite, ilk kapasite (oda ve ünvan değişikliği), yenileme (süre dolumu), Tevsi durumlarında kutular işaretlenir. Bu tabloda kapasite hesapları, kapasite esasları kitabında belirtilen yöntem ve kriterlere göre yapılmalıdır.
20. Üretilen Mallar (Tablo II) : Bu tabloya; üretilen malın ismi, özelliği miktarı ve birimleri Tablo III’deki hesaplamalar göz önünde tutularak genel tanımlardan kaçmak suretiyle ayrı ayrı yazılmalıdır.
21. Yıllık Tüketim Kapasitesi (Tablo IV) : Kapasite hesap tablosunda ve neticeleri gösterilmiş olan ana ve yardımcı tüketim maddeleri ile ambalaj maddelerinin cinsleri birimleri ve miktarları ayrı ayrı (rakamla ve yazıyla) yazılır. Ana ve yardımcı madde isimlerinin yazılmasında o maddelerin teknik isimlerinin yazılmasına dikkat edilmeli, marka ticari ve özel isimlerden kaçınmalıdır.
22. Eksper heyeti tarafından düzenlenen kapasite raporları Oda yetkililerince tetkik edilip, kaç sahifeden ibaret olduğu ve varsa o firmaya ait eski kapasite raporunun Birlikçe verilmiş onay tarihi ve no’su da yazılmak suretiyle “eski kapasite raporunu hükümsüz kılar” kısmı doldurulur. Oda onay hanesi, Oda mührü veya kaşesi ile mühürlenip imzalanır. İmza atanların mutlaka isim ve ünvanları yazılmalıdır.
23. Matbu kapasite raporlarına sahife ilavesi yapıldığı takdirde, her ilave sahifenin baş kısmına Odası ve firma ünvanı açık olarak yazılmalı ve bu ek sahifeler Oda mühürü veya kaşesi ile mühürlenmelidir.
24. Tanzim edilmiş olan bu kapasite raporlarına örneği ilişik sevk yazısı ile Oda tarafından Birliğe gönderilir. Birliğe gönderilecek kapasite raporlarında her firma için ayrı ayrı sevk yazısı düzenlenecektir. (EK. 1)
25. Kapasite raporları ile ilgili olarak Birliğimize yapılacak müracaatlarda Birliğin onay tarih ve numarası mutlaka belirtilecektir.
26. Kapasite raporları bilgisayarda veya daktiloda okunaklı bir şekilde doldurulması, eksperlerce raporlarda yapılan düzeltmelerin parafe edilerek mühürlenmesi gerekir.
27. Kapasite raporlarının onaylanması aşamasında Oda onayı aranacaktır. Fotokopilerin onayında ise Birlikçe onaylanmış nüshalardan çekilen fotokopiler “Aslının Aynı” kaşesi basılarak onaylanacaktır.
Kurumsal danışmanlık mevzuat yorumlama iş ve işlemlerinizin takibinde 20 yıldır yanınızda
Genel Koordinatör Turgay Turan

personel çalışma çizelgesi örneği

Kategoriler

2