ruhsatsız işyeri çalıştırma ihbar

Gayri Sıhhi Müsessese Ruhsatı izni koşulları

Gayri Sıhhi Müsessese Ruhsatı izni koşulları Belediye Gayri sıhhi müessese ruhsatı
RUHSATSIZ OLARAK FAALİYET GÖSTEREN MÜESSESELER :
MADDE : 17. Mevcut ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren Müesseselerden:
a) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olan Müesseselere bu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almaları için süre verilir. Bu süre 6 ayı geçemez. Bu müesseselerin, çevre kirliliklerinin önem arz etmesi halinde, gerekli önlem alınıncaya kadar ilgili birim veya Müdürlüğünün teklifi ve kurul kararı ile faaliyetleri durdurulabilir.
b) Yeri, Geçerli imar planlarına uygun olmayan, ancak Çevre ve Toplum Sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınabilecek bir takım önlemlerle giderilebilecek durumda olanlara Madde 18′deki esaslar çerçevesinde Geçici çalışma izni verilir.
c) Yeri, Geçirli imar planlarına uygun olmayan müesseselerden çevre ve toplum sağlığı açısından olan zararlı etkileri, alınacak önlemlerle giderilemeyecek durumda olanlar, faaliyetten men edilir.
Mevcut ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren ve bulundukları yerde ruhsat alabilecek durumda olan müesseseler Madde 9′da belirtilen makama başvurulur. 1. ve 2. Sınıf müesseseler için bu başvuru aşağıdaki belgelerin verilmesi şeklinde olur.
Gayri Sıhhi Müsessese Ruhsatı

1. Dilekçe
2. Beyanname, (Müracaat Formu)
3. İmar durumu (Gerektiğinde verilen sürede iskan belgesi getiremediğinde tesisi kapatacağını kayıtsız şartsız kabul eden muvaffakatname)
4. İskan belgesi, tapu, müessese kiracı ise kira kontratı,
5. Makine yerleşim projesi, motor beyannamesi iş akış şeması (Madde 13′e göre)
6. Sorumlu Müdür sözleşmesi (Noter tasdikli)
7. İSKİ ruhsatı (Arıtma Dairesi Başkanlığından alınmış belge)
8. UKOME raporu (Gerektiği takdirde), (Ör. Akaryakıt İstasyonları)
9. Yapının dört cepheden çekilmiş fotoğraf,
10. İtfaiye raporu (itfaiye Müdürlüğünden)
Yukarıdaki belirtilen belgeler yeterli görülmediği takdirde ilave bilgi ve belgeler istenebilir. Söz konusu belge ve projelerin asılları veya noter tasdikli fotokopileri 3 nüsha halında düzenlenecektir.
d) Başvuruyu takiben 1. Sınıf G.S.M. lerle, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerle çalışan veya depolayan işyerlerine G.S.M. ruhsatı verilmesine ilişkin 13. Maddenin ilgili kısımları uygulanır.
Diğer, 2. Ve 3. Sınıf G.S.M. lerin yukarıdaki belgelerle birlikte ilgili birim veya müdürlüğe başvurmasını izleyen iş günü içinde ilgili Birim veya Müdürlükçe çalışma izni verilir. İlgilisinin beyanına göre verilen bu çalışma izin kazanılmış hak oluşturmaz.
İlgili birim veya müdürlük çalışma izin verdiği işyerini bir ay içinde mevcut mevzuata göre kontrol ettirir. Yapılan kontrolde yönetmelikte öngörülen esaslara aykırılık bulunmadığının saptanması durumunda çalışma izni G.S.M ruhsatı ile değiştirilir. G.S.M. ruhsatı olmayan G.S.M ler çalışamazlar.
Yapılan kontrol sonucunda işyerinde mevzuata aykırılık saptanması durumunda noksanlarını gidermesi için süre verilir. Noksanlarını gidermemekte ısrar eden işyerlerinin faaliyetleri noksanlarını giderinceye kadar durdurulur.

ruhsatsız işyeri çalıştırma ihbar

Kategoriler

2