su kullanım izin belgesi

Emsiyon ön izni Emsiyon izni belgesi

BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER
Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni İçin; (A Grubuna Tabi İşletmelerin 2 Adet Dosya hazırlaması gerekmektedir. Müdürlüğe yapılacak başvurularda önceki yazıların tarih ve sayıları belirtilmelidir.)
1) Dilekçe ( Dilekçe Örneği )
2) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereği ÇED Gerekli Değildir veya ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı Yazısı (Emisyon izni başvurusu yapılmadan önce Müdürlüğümüz ÇED ve Planlama Şube Müdürlüğüne başvuru yapılarak alınacaktır.)
3) Gazete İlanı (İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için emisyon ön izni aşamasında Yönetmeliğin 8.maddesinin (d) bendinin 2.fıkrasında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanmalıdır.)
4) Emisyon Ön İzni / İzin Başvuru Formu ( Emisyon Ön İzni / Emisyon İzni Başvuru Formu)
5) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve tesisin kurulu bulunduğu alanın topoğrafik koşulları da dikkate alınarak uluslararası geçerliliği olan Hava Kirliliği Dağılım Modellemesi kullanarak Hava Kalitesine Katkı Değerini hesaplayan ve gösteren dağılım modelini ve model çıktısının CD ortamında sunulması. (Yönetmeliğin Ek-2’de verilen kütlesel debi değerlerini aşan ve Hava Kalitesi Ölçümü gereken izne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için)
6) İzne tabi tesislerin listesinde yer alan tesisler için; tesisin de içerisinde yer aldığı alanın/bölgenin en son yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve notları veya 1/5000’lik Nazım İmar Planı ve notları veya 1/1000’lik Uygulama İmar Planı ve notları, yetkili mercinin bu plan- notların hazırlanmadığını onaylaması halinde bu bölgelerdeki tesis etki alanını tanımlayan uydu fotoğrafları veya işletmeci tarafından hazırlanacak kroki haritaların üzerinde arazi kullanım durumları (sanayi, yerleşim birimleri, orman, tarım alanı vb. belirlenecek),
7) Tesis etki alanı için, tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, orman ve tarım alanları ile ilgili detaylı bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km. olmalıdır.)
8) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması (akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir.),
9) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)
10) Tesisin genel yerleşimi ve ölçüm yapılan ünite ve noktaların fotoğrafları,
11) İzne tabi tesislerin A listesinde yer alan tesisler için meteorolojik veriler (yıllık ve aylık min./max./ort sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, bulutluluk vb. değerler, atmosferik kararlılık), Yetkili merci gerekirse A Listesinde yer alan tesisler için saatlik verileri de isteyebilir. İzne tabi tesislerin B listesinde yer alan tesisler için modelleme yapılmasının gerekli olduğu hallerde bu meteorolojik veriler kullanılır.
12) Emisyon Ölçüm Raporu
(Bu raporun, Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlara (http://www.laboratuvar.cevreorman.gov.tr/yeterlilik.xls hazırlatılması gerekmektedir.)

13) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,

14) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname, ( Taahhütname Örneği )

15) Üretimde kullanılacak hammaddeler, yardımcı maddeler, ürünler ve yan ürünler Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3

16) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor (emisyon izni başvuru aşamasında ve emisyon izin belgesi verilmesi aşamasında)

17) Yönetmelik eki olan Emisyon Ön İzni ve Emisyon İzni Almaya Esas Teşkil Edecek Dokümanlarla İlgili Yönerge’de belirtilen diğer bilgi ve belgeler

18) İzin dosyasında yer alan tüm bilgi, belge, emisyon ve hava kalitesi ölçüm raporu ve diğer bilgilerin elektronik ortamda (CD vb.) verilmesi,

19) 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak yapı kullanma izni, (Emisyon Ön İzin Başvurularında gerekli değildir.)

20) Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma izni, (Emisyon Ön İzin Başvurularında gerekli değildir.)

Emisyon İzin Belgesi Yenileme, Emisyon Raporu Teyit ve Değişiklik Başvuruları İçin;

1) Dilekçe, ( Dilekçe Örneği )

2) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması (akım şeması üzerinde emisyon kaynakları işaretlenecektir.),

3) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)

4) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,

5) Emisyon oluşumunu azaltmak için tesiste ölçümden önce yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgiler,

6) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor

7) Emisyon Ölçüm Raporunda yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (CD vb) verilmesi,

8) Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname, (Emisyon Raporu Teyit Başvurusunda gerekmemektedir.) ( Taahhütname Örneği )

9) Emisyon Ölçüm Raporu (Bu raporun, Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlara ( http://www.laboratuvar.cevreorman.gov.tr/yeterlilik.xls hazırlatılması gerekmektedir.)

10) Emisyon İzin Belgesinin aslı (Emisyon Raporu Teyit Başvurusunda izin belgesinin fotokopisi)

Emisyon Ön İzni Başvurusu
Emisyon İzni Başvurusu
Emisyon İznine tabi olup olmadığı yönünde görüş talep işletmeler için başvuru
Şartlı ve Kısmi İzin Başvurusu
İzne tabi tesislerde yapılacak değişiklikler için başvuru
Emisyon Raporu Teyit Başvurusu
Emisyon İzin Belgesi Yenileme Başvurusu
02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre emisyon izni alma yükümlülüğünü yerine getirmeyen tesisler için başvuru Emisyon İzni Alması Gereken Tesisler
Kurumsal Danışmanlık Emisyon izin belgesi mevzuatı ile alakalı almış olduğu işlerin dosyalarını Çevre ve Orman Bakanlığı Mevzuatlarına göre uzman kadroları ile teknik olarak hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.

Bilgi hattımızı arayın; Rahatlayın.
Genel Koordinatör
Turgay Turan

 

su kaynakları kullanım izni

su kaynakları kullanım izni
Sağlık Bakanlığı içme suyu kaynağı ruhsat ve çalıştırma izin işlemleri
* İçme suları, kaynak suları ve doğal mineralli sularda tesis ve işletme ruhsat izni işlemleri
* Hastane, tıp merkezi, çeşitli sağlık merkezi, laboratuar vb kuruluşların ruhsat izin işlemleri
* Tıbbi cihazlar ve tıbbi tanı cihazları (in-vitro) için serbest satış sertifikası imalat ithalat ruhsat işlemleri
* Kaplıca Tesisi açma işletme, termal tesisler çalıştırma izni işlemleri
* Deterjan temizlik kimyasalları yüzey dezenfektanları ürünleri imalat ithalat ruhsat izni işlemleri
* Kireç Çözücü, Tuz Ruhu Ve Lavabo Açıcı Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Havuz suyu kimyasalları ithalatı imalatı ruhsatlandırma lisans işlemleri
* İnsektisit, Rodentisit ve Mollususitlere Ürünlerin imalatı ithalat ruhsat izni işlemleri
* Thalassoterapi Merkezleri İzinlendirme İşlemleri
* Biyosidal vb ürünlerin imalat, ithalat ruhsat izin işlemleri
Su kaynakları kullanım izni, su kaynağı ruhsatı kullanım izni mevzuatı
Kurumsal danışmanlık olarak uzman kadrolarımızla ülke genelinde imalat ve ithalat izin işlemleri danışmanlık hizmetleri vermekteyiz
Su kaynaklarının kullanım izni Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmelikleri Mevzuat yorumlama iş ve işlemlerinizin takibi için bizlerle iletişime geçebilirsiniz

Su kaynakları kullanım şişeleme dolum tesisi izni mevzuatı ve işlemleri                        Genel Koordinatör
Turgay Turan

su kullanım izin belgesi

Kategoriler

2