turkcell mesaj dökümanı çıkartma

Garanti Belgesi ve Garanti Belgesi almak için gerekli evraklar

İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.
Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yeralan Garanti Belgesi Uygulama Esasları yönetmeliğinde yer alan sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar.
İmalatçı-üretici veya ithalatçılar bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar;

Yönetmeliğe uygun şekilde Bakanlıkça bastırılmış 3 adet garanti belgesi örneği
Yetkililerin noter onaylı imza sirküleri
Firmaya ait Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin bir örneği
Malın bakım, onarım ve kullanımını gösterir Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu
Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl yönetmelik eki listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi ve Vize İşlemleri
Garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Garanti belgeleri onay tarihi esas alınarak, iki yılda bir vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip üç ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.
Kurumsal danışmanlık belgelendirme hizmet faliyetleri; ithalat izin işlemleri Garanti Belgesi işlemleri, TSE Servis Hizmet yeterlilik belgesi işlemleri, yabancı sermaye kuruluş işlemleri, yabancı personel çalışma izni işi, yatırım teşvik işlemleri, sağlık tesis hastane tıp merkezi ve turizm işletme belgeleri, her türlü imalat ve ithalat izinleri ruhsatları, atık geri dönüşüm izinleri, her türlü maden işletme ve ruhsatları danışmanlık hizmetleri ve diğer Bakanlıklarla, kurumlarla ve mevzutlarla alakalı izin belgeleri alımı danışmanlık hizmetleri.

Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir ülke genelinde yukarıdaki kurumların mevzuatları yönetmelikleri ile alakalı izin belgesi, ruhsat işlemleri veya belgelendirme işlemlerinize proje dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir

Garanti Belgesi ve Garanti Belgesi almak için gerekli evraklar

Genel Koordinatör
Turgay Turan

turkcell mesaj dökümanı çıkartma

Kategoriler

2