umuma açık yer ne demek





Umuma açık işyeri ruhsatı izni nerden alınır

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ KAPSAMI NEDİR?

Otel, gazino, kahve, içki yerleri, bar, tiyatro, sinema, hamam ve plaj gibi yerler, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda umuma açık dinlenme ve eğlence yerleri olarak tanımlanmaktadır.

2559 sayılı Kanun uyarınca, bu gibi yerlerin açılması polis veya jandarmanın yapacağı inceleme neticesine göre mahalli mülki amirinin iznine bağlıdır. Adı geçen Kanunda sözü edilen içki yerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin hangileri olduğu, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması, denetlenmesi, faaliyetten men edilmesi, kapatılması, işletme izninin iptali ile bu yerleri açacak, işletecek ve buralarda çalışacak kişiler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ve 30.12.1999 gün ve 23922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 99/13681 karar sayılı “Açılması İzne Bağlı Yerlere Uygulanacak İşlemler Hakkında Yönetmelik”te açıklanmıştır.
Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde dosya hazırlama iş ve işlemlerinizin takibi danışmanlık hizmeti vermektedir
Genel Koordinatör Turgay Turan





işyeri açma izin belgesi işlemleri

İŞYERİ AÇMA
I. Sıhhi Müessese Nedir?
Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verecek Yetkili Merciler Kimlerdir?
II. Gayri Sıhhi Müessese Nedir?
Gayri Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verecek Merciler Kimlerdir?
3572 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gayri Sıhhi Müesseselere Ruhsat Verecek Merciler Hangileridir?
27.6.1984 Tarihli Ve 3030 Sayılı Kanun Uyarınca Büyükşehirlerde Açılacak Olan Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılması Koşulları Nelerdir?
Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden İstenecek Bilgi Ve Belgeler Nelerdir?
3572 Sayılı Kanun Kapsamı Dışındaki 2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenecek Belge Ve Bilgiler Nelerdir?
3572 Sayılı Kanun Kapsamındaki 2. Ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenecek Belge Ve Bilgiler Nelerdir?
III.Gıda Maddesi Üretimi Yapılan İşyerlerine Çalışma İzni Verilmesi Koşulları Nelerdir?
Gıda Maddesi Üretimi Yapılan İşyerlerine Çalışma İzni Verilirken Aranacak Belgeler Nelerdir?
IV.Umuma Açık İşyerleri Kapsamı Nedir?
İçkisiz İstirahat Ve Eğlence Yerinin Açılma İzni Neye Bağlıdır?
İçkisiz İstirahat Ve Eğlence Yeri Açacak Gerçek Kişi Ve Varsa Ortakları İle Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Mesul Müdürlerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
İçkisiz İstirahat Ve Eğlence Yerinde Aranacak Şartlar Nelerdir?
Başvuru Ve İstenecek Belgeler Nelerdir?
İşletme İzin Belgesi Verilmesi Koşulu Nedir?
İçkili Yerin Açılması Koşulu Nedir?
Başvuru Ve İstenecek Belgeler Nelerdir?
İşletme İzin Belgesi Verilmesi Koşulu Nedir?
V.Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Olan Tesisler İle İlgili Kapsam Nedir?
Belediye Sınırları Dışında Karayolu Kenarındaki Yapı Ve Tesisler İle İlgili Kapsam Nedir?
Geçiş Yolu İzin Belgesi Alma Koşulu Nedir?
Belediye Sınırları İçinde Bulunan Karayolu Kenarındaki Yapı Ve Tesisler İle İlgili Kapsam
VI.Sahipli Arazilerdeki Ocaklar İle İlgili Kapsam Nedir?
Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Ve Devletin Özel Mülkiyetindeki Yerlerde Bulunan Ocaklar İle İlgili Kapsam Nedir?
Taş, Kum Ve Çakıl Ocaklarının Ruhsatlandırılması Koşulları Nelerdir?

Kurumsal Danışmanlık 20 yıldır ülke genelinde hizmetinizde
Genel Koordinatör Turgay Turan





umuma açık yer ne demek

Kategoriler

2