Yabancıların mülk edinmesi

Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler

Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler
1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı) 3) işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren sözleşme İşveren ve yabancı personelin her ikisininde orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
4) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli pasaport sureti,
5) Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli diploma sureti,
6) Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
7) Öz geçmiş (ilişikteki öz geçmiş formatı doldurulacaktır.)

Yabancı personel ve sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için:
İş mukavelesi,
9) Döviz gelirlerine ait belgeler,
10) Bonservisler (Ciddiyeti konusunda tereddüt yaratan müesseselerin bonservisleri hariç), Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak;
Yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
11) Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge,
12) Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
13) Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname, ibraz etmesi gerekmektedir

Kurumsal Danışmanlık Yabancı personel çalışma izni işlemlerinde Yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler  dosyaların hazırlanması   iş ve işlem takibi hizmetleri

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ EVRAKLARI

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ EVRAKLARI

YABANCI PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA İBRAZI ZORUNLU BELGELER :

BAŞVURUYA ESAS BELGELER
Yabancıdan İstenilen Belgeler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
Yabancı Personel Başvuru Formu
(4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti,
Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi
(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur) Özgeçmiş

Kurumsal Danışmanlık Çalışma Bakanlığı yabancı personel çalışma izni, Yabancılar çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama iş ve işlem takibi hizmetleri

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turgay Turan

http://www.yabancilarcalismaizni.com

AB ülkeleri vatandaşı uyruklu kişilerin Türkiyede ikamet tezkeresi izni

AB ülkeleri vatandaşı uyruklu kişilerin Türkiyede ikamet tezkerezi izni
Yabancılar Şubeye verilecek evraklar

Dilekçe ( Türkçe )
2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
ikamet tezkeresi gerekli evraklar; Kurumsal Danışmanlık İstanbul, Ankara ve İzmir şubeleri ile ülke genelinde 20 yılı aşkın süredir yabancı sermaye yatırımları projelendirme imalat ithalat izinleri ikamet tezkeresi ve çalışma müsadeleri dosya hazırlama ve işlem takibi hizmetleri vermektedir.

Genel Koordinatör
Turgay Turan

Müşteri iletişim bilgi hattı
0 533 7667060
0 506 8753366
0 212 8815161

Yabancı çalışma izni Çalışma Bakanlığı kriterleri ve istenilen evraklar

YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER
Yabancı çalışma izni Çalışma Bakanlığı kriterleri ve istenilen evraklar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personelin orijinal imzalarını içeren. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti.)
Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti,
Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi,
(İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır.)
Yabancı çalışma izni Çalışma Bakanlığı kriterleri ve istenilen evraklar;  Kurumsal Danışmanlık Uzman kadroları ile ikamet tezkeresi (oturma izni) Yabancı personel çalışma izni dosyalarını Çalışma Bakanlığı mevzuatlarına göre hazırlar ve ayrıca müracaat dilekçe dosyasına Yabancı sermaye mevzuatı, Dış Ticaret ihracatı teşvik Mevzuatına göre ilgili müsteşarlıklardan teknik ek dosyalar hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.

Not: Bireysel ve sadece mevzuatlarla alakalı bilgi edinmek istiyorsanız; Lütfen Mevzuat sorunuzu e-posta bilgi hattına yazınız; Teknik personellerimiz sizlere en kısa zamanda döneceklerdir. Sadece mevzuatla alakalı bilgi edinmek için yapılan telefon trafiği potansiyel müşteri iletişim bilgi hatlarımızı çok yoğun meşgul etmektedir.
Yabancı personel ihtiyacı olmadığı halde ve teknik gerekcesi olmadan, sadece eşine dostuna oturum almak için yapılan telefon iletişimi tarafımızca değerlendirilmeyecektir. Firmamız hiç bir müşterimize ilk görüşmede telefonla fiyat vermemektedir. Sadece fiyat araştırması yapanlar lütfen bizi aramayınız.
Amacımız 20 yılı aşkın tecrübe ve mevzuat kanun bilgi birikimimizin ciddi müşterilerce değerlendirilmesidir. Sorununu kanunlar çerçevesinde tecrübe, teknik dosya ve donanımla çözmek isteyen firmalara hizmet vermek temel prensipimizdir.
Müşkiliyetimizi anlayışla karşılayacağınızı ümit eder saygılar sunarız.

Yabancı çalışma izni Çalışma Bakanlığı kriterleri ve istenilen evraklar ve ikamet tezkeresi işlemleri dosya hazırlama ve işlemlerin takibi hizmeti

Saygılarımızla
Genel Koordinatör
Turgay Turan

atıksu deşarj izni

atıksu deşarj izni işlemleri

Deşarj ve Atık Su Bağlantı İzni

Kaynak bilgi= kobi.org.tr/desarjveatiksu.php

Deşarj ve Atık Su Bağlantı İzni (Çevre ve Orman Bakanlığı

(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü))

Sunulan bilgiler TOBB tarafından derlenmiştir. İlgili kurum/kuruluş tarafından hazırlandığında değiştirilecektir.

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET ALANLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Deşarj İzni:
Alıcı su ortamına her türlü atıksu deşarjı izni için, Mahalli Çevre Kurullarının alacağı karar ve görüşler doğrultusunda Büyükşehir belediye hudutları içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Büyükşehir belediye hudutları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri yetkilidir. Deşarj İzin belgesinin alınması amacıyla ilgili Valilik kanalıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Atıksu deşarjı için idare tarafından verilen izin 3 (üç) yıl süre ile geçerlidir.

Bağlantı İzni:
Kanalizasyon sistemi bulunan yerleşim yerlerinde atıksuların kanalizasyon sistemine bağlanabilmesi için ilgili Belediyeden Bağlantı İzin Belgesi Alınması gerekmektedir.

Derin Deniz Deşarjı İzni:
Derin deniz deşarjı izni, İller Bankası Genel Müdürlüğünün görüşü ve Çevre Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü alınmak suretiyle Büyükşehir belediye hudutları içerisinde ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir belediye hudutları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından en geç altı ay içinde verilir. Başvuruda hazırlanan derin deniz deşarjı projesi sureti, amaçlanan ve gözetilen deniz kalite özelliği, tesislerin kurulacağı deniz bölgesinin ekonomik, topografik, batimetrik, su ürünleri ve benzeri kullanımla ilgili çeşitli özellikleri ile acil durumlarda ve elektrik kesintilerinde alınacak tedbirler, ileriye ait gelişme, genişleme ve proje değişiklik tahminleri izin başvurusunda yer alır.

Deşarj İzni Başvuru Formu (EK 1) ve Derin Deniz Deşarj İzni Başvuru Formu (EK 2) ve Belgeleri örneği aşağıda verilmektedir. (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, İdari Usuller Tebliğinden alınmıştır.)

Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi:
Atıksu Arıtma Tesisi olan işletmelere, isteğe bağlı olarak başvurmaları halinde, söz konusu tesiste kullanacakları enerjinin, TEDAŞ’ın Atıksu Arıtma Tesisleri için düzenlediği tarifeden faydalanmalarının sağlanması amacıyla Atıksu Arıtma Tesisi Belgesi Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayları Konulu, 27.02.2004 tarih ve 2004/3 sayılı Genelge hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgenin yayımlanma tarihinden itibaren işletmelere ait Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin onaylanması amacıyla ilgili Valiliğe başvurulması gerekmektedir.

Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi:
10.12.2001 tarih ve 24609 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak Kirliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında evsel ve evsel nitelikli endüstriyel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının, Yönetmelik hükümleri gereği, işlendikten sonra ortaya çıkan işlenmiş Arıtma çamurunu tarımsal amaçlı faaliyetler için toprakta kullanmak isteyen arıtma çamurunu üreten resmi ve özel kuruluşlara başvurmaları halinde, işlenmiş arıtma çamurunun kontrollü kullanımını ve toprak kirliliğine sebep olmamasını sağlamak amacıyla, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi verilmektedir.

Yabancıların mülk edinmesi

Kategoriler

2