04-TURİZM İŞLETME BELGESİ İŞLEMLERİ
TURİZM İŞLETME BELGESİ PLAKETİ VE TURİZM BELGESİ


TURİZM İŞLETME BELGESİ PLAKETİ VE TURİZM BELGESİ

Turizm işletme belgesi veya Turizm Belgesi Konaklama tesislerinin veya eğlence tesislerinin (lokanta vb)  Kültür ve Turizm Bakanlığı yönetmeliklerindeki standartlara uygunsa ve tesiste yapılan teknik incelemelerde eksiklik yoksa Bakanlığın ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek Turizm İşletme Belgesi yani Turizm Belgesi düzenlenir

Ankar kurumsal danışmanlık olarak Turizm belgesi veya Turizm işletme belgesi mevzuatlarının projelendirilmesi iş ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetlerinde 1987 yılından beridir faliyet göstermekteyiz

Başarı ve Tecrübe

ANKAR KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turizm Belgesi Turizm Ruhsatı Alımı Danışmanlık


Turizm Belgesi Turizm Ruhsatı Alımı Danışmanlık

Ankara Kurumsal Danışmanlık olarak Turizm sektöründe bulunan Lokantalar, Cafeler, Apart oteller, Hosteller, Oteller, Tatil köyleri vb tesislere Turizm Belgesi Turizm Ruhsatı alımı danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Ankara Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir faliyette olup Kültür ve Turizm Bakanlığının mevzuatlarına göre ve işletmelerin kapılarına asılan plaketlerdeki ifadeler göre aslında Turizm Belgesi veya Turizm Ruhsatı gibi kelimelerin mevzuat karşılığı Turizm İşletme Belgesi dir ancak halk söylemlerinde Turizm Ruhsatı veya Turizm Belgesi gibi kelimelerle ifade edildiği çin başlık kelimemiz Turizm Belgesi Turizm Ruhsatı Alımı Danışmanlık ifadesi olmuştur Turizm İşletme Belgesi alımı dosya hazırlama plan, proje ve işlemlerin takibi danışmanlık hizmetlerimizden ve 20 yılı aşkın tecrübemizden yararlanınız.

Saygılarımızla
ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Turgay Turan
Turizm İşletme Belgesi olan Turizm sektörü işletmelerinin uygulayacağı fiyat tarifesi


Turizm İşletme Belgesi olan Turizm sektörü işletmelerinin uygulayacağı fiyat tarifesi

Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesidir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesi ve 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik hükümleri ile 4/8/1983 tarihli ve 18125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yat Turizmi Yönetmeliği çerçevesinde işletme belgesi alan turizm işletmelerinin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
MADDE 4 – (1) Belgeli işletmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış fiyat tarifeleri ile faaliyet göstermeleri esastır.
MADDE 5 – (1) İşletmeler fiyat tarifelerini, içinde bulundukları yılın Eylül-Ekim aylarında onaylatırlar. Onaylanan fiyat tarifeleri bir takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Yeni fiyat tarifesi onaylatma talebinde bulunulmadığı taktirde, onaylı tarifeler geçerliklerini korumaya devam ederler.
MADDE 6 – (1) Onaylı tarifeler, uygulandığı yıl içerisinde değiştirilerek ikinci kez onaylanmaz. Ancak, fiyat değişikliği için ileri sürülen gerekçelerin, tarifeleri onaylayan mercii tarafından incelenerek haklı görülmesi halinde ikinci kez fiyat onaylanabilir.
MADDE 7 – (1) İşletmeler uygulayacakları fiyatları, gerçekçi ve pazarlanabilir olması hususunu göz önünde bulundurarak, serbestçe belirleyebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fiyat Tarifelerinin Hazırlanmasındaki Usul ve Esaslar
MADDE 8 – (1) Konaklama hizmeti veren işletmeler ile yat limanları ve yat işletmeleri, dış pazarlamayı dikkate alarak, fiyatlarını Yeni Türk Lirası karşılıklarını da belirtmek koşulu ile ABD Doları veya Euro cinsinden belirleyebilirler. Fiyatların hesaplanmasında, düzenlendiği ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankası tarafından ilan edilmiş olan ABD Doları veya Euro döviz alış kuru esas alınır.
MADDE 9 – (1) Yat limanlarında fiyatlara dahil olan tüm hizmetler, (tamir, kontrol ve benzeri bir tarifeye bağlanmayan özellik taşıyan hizmetler hariç) kaptan ücreti, su, elektrik, spor olanağı, bağlama, bakım, v.b. fiyat tarifelerinde ayrıntılı olarak belirtilir.
MADDE 10 – (1) Yat işletmeleri, uçak ve transfer masrafları dahil olarak düzenleyecekleri paket turların kişi başına isabet eden fiyatlarını da onaylatabilirler.
MADDE 11 – (1) Fiyat tarifelerinde, işletmelerin kendi türlerine ilişkin sunduğu her türlü yeme, içme, eğlence, spor, sağlık v.b. hizmetlerin cinsleri, sunuş biçimleri ve fiyatları açıkça belirtilir.
MADDE 12 – (1) Fiyat tarifelerinde belirtilmesi şartıyla, gece kulübü, diskotek, Amerikan-bar, mini-bar ve oda servisi hizmetleri için müşteriden farklı fiyat talep edilebilir.
MADDE 13 – (1) İşletmeler, yılbaşı, balo, konser v.b. özel organizasyon ve gecelerde sunacakları hizmetler için içeriği belirtilmek şartıyla paket fiyat onaylatabilirler.
MADDE 14 – (1) Herşey dahil pazarlama sistemini uygulayan konaklama işletmeleri, bu sisteme yönelik her türlü yeme-içme, yan ünite hizmetlerinin, hangi sürelerde sunulacağını, sunuş biçimlerini ve fiyatlarını açıkça fiyat formlarında belirtmek zorundadırlar.
MADDE 15 – (1) Müstakil eğlence yerleri için hazırlanacak olan tarifelerde artist konsomasyon ücreti onaylanmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tarifelerin Onaylanması
MADDE 16 – (1) Fiyatlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve bu Tebliğ ekinde yer alan formlara doldurulur.
MADDE 17 – (1) Fiyat tarifeleri, işletmenin bağlı olduğu İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince onaylanır.
MADDE 18 – (1) Mesleki dernek üyesi işletmeler fiyat tarifelerini üç nüsha halinde bağlı bulundukları dernek aracılığıyla, dernek üyesi olmayan işletmeler ise iki nüsha halinde doğrudan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderirler.
MADDE 19 – (1) Tarifeler, İl Müdürlüklerince incelenir ve uygun görülenler onaylanır. Onaylanan tarifelerin bir nüshası İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin arşivinde muhafaza edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Fiyat Tarifelerinin Uygulanması Usul ve Esasları
MADDE 20 – (1) Günlük mönülerde gösterilmek şartıyla, av etleri ile deniz mahsullerinin satış fiyatları işletmelerce serbestçe belirlenebilir.
MADDE 21 – (1) Çift yataklı odada tek kişi kaldığı takdirde oda fiyatının en fazla % 80’i talep edilir.
MADDE 22 – (1) İlave yatak ücreti, çift kişilik odada tek yatağa isabet eden miktarın yarısını geçemez.
MADDE 23 – (1) Ödemelere ilişkin yapılan fiyat hesaplamalarında, ödemenin yapıldığı ayın 1. günündeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz alış kuru esas alınır.
MADDE 24 – (1) İşletmeler, onaylı tarifelerin üzerinde bir fiyat uygulaması yapamazlar. Pazarlama şartları dikkate alınarak onaylı fiyatların altında bir fiyat uygulayabilirler.
MADDE 25 – (1) Müşteriye sunulan tarifelerde yiyecek ve içeceklerin içerikleri, tür ve cinsleri, en az iki yabancı dilde belirtilir.
MADDE 26 – (1) Herşey dahil sistemi uygulayan işletmelerden, yiyecek, içecek ürünleri ile diğer hizmetlerin sunumunda süre sınırı veya ayrı bir ücret ödeme zorunluluğu getirenler, bu uygulama konusunda müşterilerini önceden bilgilendirmekle yükümlüdürler.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Turizm belgesi başvurularının değerlendirilmesi


Turizm Belgesi başvurularının değerlendirilmesi
Madde 8 – Turizm belgesinin verilmesi, bu belgenin diğer bir turizm belgesine çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, belge devri, süre uzatımı ve sınıflandırma konularına ilişkin talepler Bakanlıkça incelenir. Eksik veya mevzuata aykırı evrakla yapılan başvurular, gerekçesi belirtilerek reddedilir.

Turizm Belgesi ; Başvurular tüm başvuru belgelerinin tam olarak Bakanlığa tesliminden itibaren 60 gün içerisinde sonuçlandırılır. Yapılan denetimlerde tesiste tamamlanabilir eksiklikler bulunması halinde tamamlanması için başvuruna Bakanlıkça süre verilebilir. İlgilinin tesisteki eksikliğin tamamladığını bildirmesinden itibaren 60 gün içerisinde başvuru sonuçlandırılır.
Turizm belgesi başvurularının bu süre içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda; Bakanlığın değerlendirme hakkı saklı kalmak ve müktesep hak teşkil etmemek üzere, belge düzenlenerek verilir.

Turizm işletmesi belgesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi taleplerinde; tesisin tür ve sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemelerin standardı, işletme ve hizmet kalitesi, personel nitelikleri ile bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendi kapsamında değerlendirilen tesislere ait fikir projelerinin uygunluğu denetlenerek uygun görülenler belgelendirilir.
Denetimlerde; Yönetmelikte belirtilen metrik limitlere uyulmadığının tespiti halinde, işlev ve yöre özellikleri göz önünde bulundurularak limitlerin en fazla yüzde on oranında eksiği uygun görülebilir

Ankara Kurumsal Danışmanlık Turizm Belgesi işlemleri hizmeti

Turizm Bakanlığı yönetmelikleri ve mevzuatlarına göre Turizm işletme belgesi ve Turizm yatırım belgesi işlemleri 20 yılı aşkın uzman tecrübe ve referanslarla gelişen en büyük sermaye GÜVEN!!!  

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Turizm İşletme Belgesi Evrakları Turizm Yatırım Belgesi Evrakları


Turizm işletme belgesi evrakları Turizm yatırım belgesi evrakları
Turizm yatırım belgesi Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde ayrık yerleşim düzenlerinde servis merdiveni ve asansörü bulundurulmasına ilişkin esaslar
Turizm işletme belgesi servis merdiveni ve asansörü düzenlemesi
dört ve beş yıldızlı otellerde servis merdiveni veya asansörü düzenlenmesinde yönetmelikte müşteri asansörü için belirlenen kriterler esas alınır. Bu esaslar, dağınık yerleşim düzenindeki dört ve beş yıldızlı oteller için de geçerlidir.
Ayrıca, kademeli yarım katlar şeklinde düzenlenmiş tesislerde servis asansörü veya merdiveni her farklı kademedeki bölüm için, hizmetin aksamaması kaydıyla, ayrı sağlanmak zorunda değildir.

Turizm yatırım belgesi Turizm deneme işletmesi, turizm işletmesi, kısmi turizm deneme işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgeli tesislerde Bedensel özürlü düzenlemelerine ilişkin esaslar
Turizm işletme belgesi bedensel özürlüler için düzenlemeler
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.
a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.
b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.
c) Genel tuvaletler:
1 – Kapı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.
2 – Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.
3 – Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-onbeş derece eğik olmalıdır.
4 – Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.
d) Yatak odaları:
1 – Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.
2 – Oda giriş kapısı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır.
3 – Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.
4 – Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüzkırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.
5 – Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.
6 – Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.
7 – Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.
8-(ek alt bend R.G. 06/04/2006-26131) Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz
e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır.
1 – Kapı fotoselli olmalıdır.
2 – Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır.
3 – Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır.
4 – Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır

Ankara Kurumsal Danışmanlık turizm işletme belgesi ile ilgili dosyalarının hazırlanmasında uzman kadroları ile Turizm Bakanlığı Turizm işletme belgesi yönetmeliğine göre ek proje raporlar dosyalar hazırlayarak işlemlerinize hassasiyet gösterir ayrıca hazırlamış olduğu dosyaları ilgili kurumlarda aynı titizlikle takip eder ve 20 yılı aşkın tecrübesi ile lider kuruluş olarak sizlere karşı sorumluluk bilinci taşır.
      Turizm Bakanlığı yönetmelikleri ve mevzuatlarına göre Turizm işletme belgesi ve Turizm yatırım belgesi işlemleri 20 yılı aşkın uzman tecrübe ve referanslarla gelişen en büyük sermaye GÜVEN!!!  

Saygılarımızla

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK
Genel Koordinatör
Kategoriler

2